шаблоны сайтов
joomla


امیدوار رضایی به عنوان مشاور وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در حکمی دکتر امیدوار رضایی را به سمت مشاور خود برگزید.
در حکم رضایی آمده است:

جناب آقای دکتر امیدوار رضایی

نظر به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب منصوب میشوید.

انتظار دارم علاوه بر سایر امور محوله با بهرهگیری از آراء و نظرات متخصصان و کارشناسان ذیربط در اجرای امر ذیل اهتمام ورزید:

-تدوین پیشنویس لایحه قانون جامع جوانان و ورزش مشتمل بر اهداف وظایف وزارتخانه، تقسیم کار ملی و حوزه جوانان و رویکردهای ورزش در زمینه همگانی، قهرمانی، حرفهای و پرورشی در بین دستگاههای ذیربط و سایر موارد مرتبط

- تجمیع امور مربوط به سیاستهای اصل 44 و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قالب ستاد مستقل به منظور کاهش تصدی گری واگذاری اماکن و امور مرتبط به نحوی که مشارکت بخشهای غیر دولتی، هیئتهای ورزشی، تعاونی، باشگاهها، قهرمانان، پیشکسوتان و سایر افراد حقیقی و حقوقی را شامل گردد.

بدیهی است کلیه معاونتها، مدیران و مشاوران وزارتخانه در اجرای این موارد و سایر امور محوله نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان آرزومندم.