معاون حقوقي اتحاديه فوتبال گفت : خود مديران باشگاهها در مجامع آيين نامه ها و مقررات انضباطي را تصويب كردند، حالا آنها در خصوص راي كميته انضباطي در ارتباط با كسر امتياز به چه چيزي اعتراض مي كنند.

احمد براتي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: كساني كه روز اول آيين نامه انضباطي را نوشتند، اين اختيار را به كميته انضباطي براي كسر امتياز داده اند. بنابر اين ما از نظر حقوقي با دو رويكرد روبرو هستيم.
وي ادامه داد: يك رويكرد توجه به مقررات انضباطي داخلي است و رويكرددوم توجه به مقررات انضباطي فيفا است.ازنظر مقررات داخلي اين راي ايرادي ندارد ، زيرا آيين نامه انضباطي اين اجازه را به كميته انضباطي داده است اما بازهم تكرار مي كنم كه آيين نامه ما با فيفا در تعارض است.
معاون حقوقي اتحاديه فوتبال گفت: آيين نامه انضباطي فيفا اجازه كسر امتياز را نمي دهد ، اما تا زماني كه آيين نامه داخلي اصلاح نشود نمي توانيم به اين راي خرده بگيريم . زيرا اين قانون در كشور ماوجودداردوهرضعفي وجود دارد براي نويسندگان آن است كه بدون مطالعه آن را نوشته اند.
وي تصريح كرد: همين افرادي كه به اين راي معترض هستند يك روز به همين آيين نامه راي داده و آن را تصويب كرده اند. اعضاي مجمع كه بعضي از آنان مديران باشگاه ها هستند، چرا در مجامع بدون مطالعه شركت و به تصويب بعضي آيين نامه ها و مقررات ها راي مي دهند.
وي اظهار داشت: در مجمع آتي فدراسيون فوتبال كه قرار است در آبان ماه برگزار شود، آيين نامه انضباطي اصلاح و آيين نامه اخلاق هم بررسي خواهد شد آيا اين مديران تا اين لحظه آيين نامه ها را بررسي كرده اند يا تنها مي روند آنجا و آنها را تصويب مي كنند. كساني كه اين گونه آيين نامه ها را تصويب مي كنند حق اعتراض هم ندارند.
براتي در رابطه با اينكه آيا راي صادره شده كمي زود نبود و نمي شد كسر امتياز را از نيم فصل دوم دردستوركارقرارداد، گفت: اين به مديريت قضايي باز مي گردد واگرمي خواستيم در خصوص مديريت قضايي صحبت كنيم شايد بهتر بود كميته انضباطي با در نظر گرفتن آيين نامه ما و فيفا حق تقدم را براي آيين نامه فيفا قايل مي شد و در مقام رفع تعارض بين اين دو براساس آيين نامه فيفا راي مي داد وساير محروميت ها و جرايم را در نظر مي گرفت.
وي افزود: كميته انضباطي دوست داشت اينگونه مديريت كند و ما نمي توانيم از راي آنها ايرادي بگيريم اما بهتر بود اين راي به شكل ديگري صادر مي شد.
براتي در مورد اظهاراتي كه از سوي يكي از باشگاه مبني بر اينكه به خاطر اعلام فساد در فوتبال چنين برخورد هايي با آنها مي شود، خاطرنشان كرد: اميدوارم دوستان براي اين حرف ها سند و مدرك داشته باشند اما با توجه به اينكه كميته انضباطي در اين فصل رويه جديدي را در نظرگرفته و براي تيم هاي ديگر هم اين راي را داده است، خيلي غير منصفانه است كه اينگونه حرف بزنيم.
وي تاكيد كرد: اين اتهامات اگر ثابت شود كه بايد به حال اين فدراسيون تاسف خورد اما درغير اين صورت بايد جوابگوي اتهام زده شده باشند.
معاون حقوقي اتحاديه فوتبال درخصوص برخورد هاي نادرستي كه اين روز ها با داوران كشورمان صورت مي گيرد،گفت: اين رفتارها به مديريت قضايي فدراسيون و استقلال اين بخش بازمي گردد.
وي افزود: مربيان، داوران و رسانه ها بايد به شكلي برخورد كنند كه شان آنها حفظ شود.ما در هر كاري مديريت را بايد در دستور كار قرار دهيم و يك مربي و داور بايد در كار خود مديريت داشته باشد.

***ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي جايگاه قانوني ندارد
براتي در رابطه با فعاليت بعضي از محرومان بحث فساد در فوتبال، خاطرنشان كرد: ما چيزي به نام كميته اخلاق در فدراسيون فوتبال نداريم و ستادي هم كه الان تشكيل شده اصلا جايگاه قانوني ندارد وتصميمات آن هم قانوني نيست.
وي افزود: اگر يك روز كميته اخلاق تشكيل شود كه براساس موازين و استاندارد هاي قانوني و اساسنامه فيفا تشكيل شده باشد آن روز اين كميته اخلاق مي تواند دستور موقتي صادر كند.
معاون حقوقي اتحاديه فوتبال در رابطه با اينكه آيا در آسيا كشوري در اساسنامه خود كميته اخلاق دارد، گفت: اين اظهارات ناشي از كم اطلاعي گويندگان آن است، زيرا همين حالا در سطح آسيا و در سطح كشورهايي كه داراي فوتبال درجه يك، دو و سه هستند ، كشور هايي وجود دارند كه در اساسنامه خود اين كميته را دارند و حتي كميته اخلاقي را تشكيل هم داده اند.