مربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: فوتبالي که دايي روي نيمکت تيم نباشد برايم مزه ندارد.

محمد دايي در مورد پيروزي پرسپوليس برابر پديده شانديز اظهار داشت: بازي خوبي بود و توانستيم پيروز شويم. خدا را شکر با گلهاي زياد به پيروزي رسيديم و اميدوارم در ادامه همين راه را ادامه دهيم.

به نقل مربي پرسپوليس در مورد عدم حضور برادرش روي نيمکت به دليل محروميت انضباطي گفت: براي من ديداري که علي دايي روي نيمکت آن نباشد اصلا مزه ندارد.

به گزارش تسنيم، وي در مورد حضور باقري در کنار زمين نيز عنوان کرد: آقا کريم يک روز پيش از بازي توانست کارت مربيگرياش را بگيرد و اين اتفاق به موقع افتاد تا او بتواند برابر پديده شانديز تيم را هدايت کند.

محمد دايي همچنين در گفتوگو با خبرنگاران درباره دلخوري برادرش از برنامه 90 گفت: من هم جاي علي دايي بودم با برنامه 90 قهر ميکردم. کساني را در اين برنامه رودروي دايي قرار دادند که در شأن و شخصيت او نبودند. وقتي 2 مديرعامل در حال صحبت هستند نبايد يک عکاس را روي خط بياورند. من اين کار عادل را قبول نداشتم و همين موضوع علي دايي را ناراحت کرده است.

وي افزود: در مورد مرتضي کريمي نيز که آنقدر در برنامه 90 صحبت کرد پيشينه مشخصي وجود دارد. اگر به کار دايي اعتقاد داريم نبايد خودمان اسطورهمان را نابود کنيم. احساس ما اين بود که عادل خودش هم دارد خط و خطوطي را از طريق برنامهاش منتقل ميکند.

مربي پرسپوليس تصريح کرد: اکنون به حرفهاي قلعهنويي درباره 90 ايمان ميآورم. رسانهها رسالتي دارند و بايد کار خود را درست انجام دهند و شئونات را رعايت کنند. نبايد اينگونه باشد که رسانهها آشوب به پا کنند و سپس خود را کنار کشيده و آن را تماشا کنند. براي رسيدگي به فساد در فوتبال بايد از رسانهها شروع کرد.