رئیس سازمان لیگ برتر گفت: نشانههای مثبتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای افزایش سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان دریافت کردهایم.
مهدی تاج در گفتوگو با تسنیم درباره نتایج بازدید ناظران AFC از باشگاهها و ورزشگاههای کشورمان اظهار داشت: در واقع این بازدیدها یک نوع مسابقه برای مقایسه امکانات کشورهای آسیایی است. از جمله میان ایران با عربستان و قطر و سایر کشورهایی که هرکدام شرایط خودشان را دارند.

وی افزود: ما نمیدانیم شرایط دیگران به چه شکل است اما ایران خوشبختانه توانست تعداد ورزشگاههای درجه A آسیای خود را به 12 ورزشگاه ارتقا دهد که اگر در نوع خودش بینظیر نباشد کمنظیر است.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: پیش از این 7 ورزشگاه ما به درجه A آسیا رسیده بودند اما اکنون ورزشگاههای غدیر اهواز، تختی و دستگردی تهران، شهید عضدی رشت و خلیج فارس هرمزگان نیز به این درجه دست پیدا کردهاند.

تاج یادآور شد: باید از زحمات و همکاری اتحادیه فوتبال، باشگاهها و هیئتهای فوتبال استانها قدردانی کرد. البته برخی کسریها نیز وجود داشت، بهعنوان نمونه در ورزشگاه غدیر 2 صندلی VVIP و در ورزشگاه تختی 3 صندلی کم بود که آنها نیز تکمیل شد و مستندات و تصاویر این تکمیل امکانات را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم.

وی عنوان کرد: بحث دیگر صدور مجوز حرفهای برای باشگاههای ما بود که به همین دلیل اسناد مالی و دیگر نکات مورد نیاز برای بازرسی از سوی ناظران AFC تهیه شد و خوشبختانه در این زمینه هم بهخوبی خواستههای ناظران را فراهم کردیم. تنها در مورد برخی باشگاهها تذکراتی وجود داشت که سازمان لیگ آنها را به باشگاهها اعلام کرد و مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

رئیس سازمان لیگ برتر تأکید کرد: از نظر شرایط عمومی مانند امتیاز ورزشگاه و حضور تماشاگر ما امتیازاتمان نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین از 4 باشگاه ما برای دوره آزمایشی شرکت در لیگ قهرمانان آسیا دعوت شده است. 3 تیم اول لیگ برتر بههمراه قهرمان جام حذفی به این دوره دعوت شدهاند که این نشانه بسیار مثبتی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا است که میتواند حکایت از قطعی شدن 4 سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

تاج در مورد بحث مشکلات پیشآمده در لیگ برتر که منجر به استعفای برخی مدیران باشگاهها نیز شده است، گفت: در هفتهای که گذشت جلسهای با زینیزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی داشتیم و صحبتهای او را بهصورت مفصل شنیدیم. او ابتدا در مورد گذشته تیم تراکتورسازی صحبت کرد که این تیم در 11،10 هفته گذشته هیچ حاشیهای نداشته و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: بحث دیگر او مربوط به بازی تراکتورسازی ــ فولاد خوزستان بود که اعلام کرد اشتباهات داوری در آن بازی تأثیرگذار بوده است. بههرصورت من معتقدم اگر کمیته داوران اشتباهات داوری را محکوم کند و داورانی را که دچار اشتباهات تأثیرگذار میشوند محروم کند آنگاه تماشاگران و مدیران باشگاههای ما متوجه خواهند شد که دیده میشوند و این موضوع میتواند از حاشیهها کم کند.

رئیس سازمان لیگ برتر تصریح کرد: بههرصورت سازمان لیگ مسئول داوری مسابقات نیست و ما باید سعی خود را انجام دهیم تا مسابقات بهخوبی برگزار شود، بااینحال اشتباهات میتواند تلاشهای سازمان لیگ را هم تحت تأثیر قرار دهد.

تاج درباره خواسته باشگاه تراکتورسازی برای اخراج پریرا از لیگ ایران گفت: تمامی مسائل و خواستههای باشگاهها در این قبیل مسائل از سوی کمیته انضباطی بررسی شود و باید دید قوانین و آییننامه انضباطی چیست تا طبق آن تصمیم مورد نظر گرفته شود