رئیس فیفا اعتقاد دارد باید سهمیه حضور تیمهای آسیایی و آفریقایی در جامجهانی بیشتر شود.به گزارش تسنیم، سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در هفتهنامه اخیر فیفا که روز گذشته (جمعه) منتشر شد، تاکید کرد که چرا تیمهای اروپایی و آمریکای جنوبی که تعداد اعضای کمتری در این نهاد دارند باید سهمیه بیشتری برای حضور در مرحله پایانی جامجهانی داشته باشند.

بلاتر گفت: اتحادیه و فدراسیونهای فوتبال آسیایی و آفریقایی مستحق حضور در رقابتهای جامجهانی هستند و از منظر ورزشی مایلم این موضوع کاملا جدی گرفته شود. کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی نباید اکثریت سهمیه (18 یا 19 سهمیه) حضور در مرحله پایانی جامجهانی را در اختیار داشته باشند چون این دو منطقه روی هم رفته کمتر از 63 عضو در فیفا دارند در حالی که کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجموع 100 عضو دارند.

وی افزود: منطقه آفریقا با بیشترین عضو (54) در رقابتهای جامجهانی تنها 5 سهمیه دارد. در حالی که تیمهای این منطقه پیشرفت خوبی داشتهاند اما آنها تاکنون در کسب جامهای بینقارهای ناموفق بودهاند.

برای حضور در مرحله پایانی جامجهانی 2014 برزیل 53 کشور اروپایی برای کسب 13 سهمیه با یکدیگر جنگیدند، این در حالی است که 54 تیم آفریقایی برای تصاحب تنها 5 سهمیه به رقابت با یکدیگر پرداختند. در کنار اینها تنها 4 تیم آسیایی از 46 عضو قاره کهن در فیفا در برزیل حضور خواهند داشت. اگر در بازی پلیآف اردن بر اروگوئه، نماینده آمریکای جنوبی غلبه کند این تعداد به 5 خواهد رسید.

بلاتر در پایان تصریح کرد: باید این نقص رفع شود و تمامی تیمها شانس یکسانی برای حضور در این تورنمنت معتبر داشته باشند.