بحث 16تیمی شدن لیگ برتر موضوعی است که خیلی ها به آن پرداخته اند. یک منبع موثق به سایت گل خبرداد که این طرح در شروع لیگ سیزدهم- دوفصل دیگر- اجرایی خواهد شد و بر اساس برنامه ای که فدراسیون و سازمان لیگ دارند قرار است در لیگ دوازدهم 4 تیم انتهایی لیگ برتر به دسته اول سقوط کنند و تنها دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر می آیند. بر این اساس لیگ سیزدهم با 16تیم برگزار خواهد شد.