اکبر ترکان در پاسخ به این سوال که گفته میشود رئیس جمهور با شما برای تصدی وزارت ورزش و جوانان صحبت کرده است، گفت: آقای رئیس جمهور صحبتی با بنده در این زمینه نداشته است.

اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور با اشاره به احتمال معرفی وی بهعنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، گفت: اینکه در حال حاضر چنین چیزی وجود داشته باشد، در سطح خبری نیست.

وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود رئیس جمهور با شما برای تصدی وزارت ورزش و جوانان صحبت کرده است، گفت: آقای رئیس جمهور صحبتی با بنده در این زمینه نکرده است.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودتان تمایلی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان دارید؟ اظهار داشت: بهتر است مثالی دراین باره بزنم. زمانی در یکی از کشورهای عربی همسایه، فردی عرب دشداشه پوش را بهعنوان مسئول امور زنان منصوب کرده بودند و من همان زمان این موضوع را به عنوان استهزا در برخی محافل عنوان میکردم که فرد سبیل کلفت را به عنوان مسئول امور زنان گذاشتهاند؛ آیا می شود که یک پیرمرد مسئول امور جوانان باشد؟

وی گفت: مرحوم شهید دکتر بهشتی در ابتدای انقلاب به آیتالله مهدوی کنی توصیه کردند تا بنده را در 29 سالگی استاندار کنند و من مسئولیت را عهدهدار شدم. آیا نمیشود امروز یک 29 ساله عهدهدار مسئولیت وزارت ورزش و جوانان شود؟ این کار به راحتی امکانپذیر است.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: رسانهها و افراد به من در این زمینه اظهارلطف کردند و اسم من را مطرح کردند اما بهتر است از بچههای خوب در عرصه ورزشی استفاده کنیم چراکه آنها در مصادر مدیریتی و سیاسی مانند شورای شهر و مجلس شورای اسلامی ورود کردند و موفق هم بودند.

ترکان تصریح کرد: ورزشکاران ما بعد از حضور در مجلس نیز موفق بودند. آیا همین قهرمانها نمیتوانند در وزارت ورزش موفق باشند؟

وی خاطرنشان کرد: مثلا آیا روی دست افتخار فوتبال ایران علی دایی فردی را داریم؟ علی دایی برای تصدی وزارت ورزش چه چیزی کم دارد؟ او در بهترین دانشگاه ایران تحصیل کرده و تجربه جهانی و سابقه حضور در تیمهای با سابقه اروپایی دارد و دارای تجربه مربیگری است، البته تنها در این عرصه علی دایی نیست و قهرمانان دیگری مانند امیررضا خادم، رسول خادم، علیرضا دبیر و ... هستند.

مشاور رئیس جمهور گفت: نظر من انتخاب قهرمانان ورزشی دارای تحصیلات عالیه بهعنوان وزیر ورزش است و فکر میکنم اگر بنده پیرمرد را به عنوان وزیر ورزش بگذارند و فردی از من سوال کند که آیا جوانتر از شما برای این وزارتخانه نبود، من جوابی نداشته باشم.

ترکان تاکید کرد: با توجه به اینکه در سفر بودم، فرصتی برای صحبت با رئیس جمهور درباره گزینههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان نداشتم.