تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان اردويي 9 روزه را در تهران يا کرج برپا خواهد کرد.

اعضاي تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان از روز جمعه هفته جاري 24 آبان اردويي 9 روزه را برگزار ميکنند. محل اردوي ذوبآهن کرج يا هتل آکادمي تهران خواهد بود.

به گزارش تسنيم،در اين اردو تيم ذوبآهن 2 يا 3 ديدار تدارکاتي خواهد داشت که البته هنوز حريفان اين تيم مشخص نشدهاند. بوناچيچ که ترجيح داده در زمان تعطيلات ليگ به مرخصي نرود به همراه هاروت، مربي دروازهبانهاي ذوبآهن در کنار تيم حضور دارند و مياتوويچ، دروازهبان ذوبآهن تنها خارجي اين تيم است که به مرخصي رفته و او هم از جمعه به اردوي سبزپوشان اصفهاني ملحق ميشود.