رييس کميته استيناف فدراسيون فوتبال در واکنش به صحبتهاي محمد عليپور مبني بر احتمال بخشش کسر امتياز تيمهاي ليگ برتري، گفت: دخالت دبير ستاد رسيدگي به تخلفات حرفهاي به کار کميته استيناف غير قانوني و مردود است.
عليرضا صالحي رييس کميته استيناف فدراسيون فوتبال در واکنش به گفته حجتالاسلام عليپور مبني بر اين که اگر تماشاگران تيمهايي که از آنها امتياز کسر شده در نيم فصل دوم رفتار پسنديدهاي داشته باشند اين کسر امتيازها بخشيده ميشود،در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: دخالت دبير ستاد رسيدگي به تخلفات حرفهاي فوتبال به حيطه وظايف کميتههاي انضباطي و استيناف غير قانوني و مردود است.

صالحي در ادامه گفت: در ماده 29 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال آمده که عفو و بخشش محکومعليه، با مرجعي است که حکم قطعي را صادر کرده است و اين مرجع ميتواند کميته انضباطي باشد يا کميته استيناف. زماني که حکم از سوي يکي از اين دو مرجع صادر ميشود تشخيص اين که شخص يا مجموعه قابليت بخشش را دارند يا خير بر عهده همان مرجع است.

او افزود: حجتالاسلام عليپور دبير ستاد يا هيات رسيدگي به تخلفات حرفهاي است. وظايف دبير کاملا مشخص است. او بايد امور اداري ستاد را انجام دهد و سخنگوي ستاد باشد، پس دخالت او در امور ديگر کميتهها که صلاحيت و وظايف مشخص دارند از نظر قانوني مردود و غير موجه است.

رييس کميته استيناف فدراسيون فوتبال همچنين گفت: حکم کسر امتيازها از سوي ستاد رسيدگي به تخلفات حرفهاي صادر نشده که اين ستاد آن را ببخشد. توصيه ما به افرادي که از هر حيث مشغول انجام وظيفه هستند اين است که در امور ساير کميتهها به ويژه کميتههاي انضباطي و استيناف دخالت نکنند و در حدود وظايف خود گام بردارند.

صالحي در ادامه و در پاسخ به اين سوال که آيا واقعا امکان بخشش کسر امتيازها وجود دارد يا خير؟ گفت: طبق ماده 29 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال حکم عفو و بخشش زماني صادر ميشود که درخواست آن از جانب محکوم عليه واصل شده باشد. در آن صورت مرجع صادرکننده حکم قطعي، جوانب کار را بررسي ميکند و در صورت دارا بودن شايستگي، بخشش صورت مي گيرد.

وي در توضيح عوامل موثر در بخشش گفت: اولين عامل تنبه است و دومين آن رفتاري است که نشانگر تنبه و پشيماني باشد. بنابراين طبق گفته عليپور مي شود کسر امتيازها را بخشيد اما مرجع اين کار فقط کميته استيناف است.

صالحي در پايان گفت: هنوز هيچ کدام از باشگاههايي که از آنها امتياز کسر شده درخواست بخشش نکردهاند. اين درخواست زمان خاصي ندارد و هر زمان به کميته استيناف داخل شود قابل بررسي است.