آلخاندرو سابه يا سرمربي تيم ملي آرژآنتين در گفتگو با روزنامه اوله، از هواداران آلبي سلسته خواسته تا آرامششان را در راستاي بازيابي ليونل مسي حفظ کنند.

سابه يا در صحبت هايي گفته: « بايد اين طور فکر کرد که هنوز زمان زيادي باقي است و بايد منتظر باشيم تا مسي بازيابي خوبي داشته باشد. » سرمربي آرژانتين درمورد مصدوميت مسي گفت:« اين قطعا نگران کننده است. مسي بازيکن ماست و بهترين بازيکن دنياست و کاپيتان تيم ماست ولي بايد خوشبين باشيم و ذهنيت مثبت و خوبي داشته باشيم.»

سابه يا در ادامه به اين نکته اشاره کرد که بعد از چنين مصدوميتي ، هرچند که هنوز 7 ماه ديگر تا شروع جام جهاني باقي است، مسي بايد مراقب باشد: « هميشه وقتي مصدوم مي شوي، کمي مردد مي شوي. اين احساس و اين افکار به سراغت مي آيد ولي با يک بازيابي خوب وبا گذشت زمان، برمشکلات غلبه مي کني. هميشه بايد با گذشت زمان اين اتفاق بيفتد.» سابه يا درادامه در مورداحتمال سفر به بارسلونا براي ديدار با مسي گفت:« در ابتدا بايد ديد که برنامه هاي مسي چيست.ايده اي مطرح شده بود که مسي 15 روز در بارسلونا بماند و بعد به آرژآنتين بيايد. براي مديريت احساسات و هيجان مسي، نياز و الزامي نيست که او در بارسلونا بماند. اگر اين اتفاق بيفتد، احتمالا او را خواهم ديد. بايد برنامه ريزي کنيم. بايد اين فشار را از روي دوش مسي برداشت. اين فشار فراتر از فشاري طبيعي است که روي بازيکنان ديگر است. نبايد اين فشار را افزايش دهيم.»