رئيس کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس گفت که اين باشگاه اسنادي در اختيار دارد که نشان ميدهد کريمي مبلغ قابل توجهي بيش از قراردادش گرفته است.
محمود سالارکيا در خصوص آخرين وضعيت پرونده شکايت باشگاه پرسپوليس براي دريافت اضافه پرداخت به علي کريمي اظهار داشت: ابتدا بايد بگويم که کريمي يک اسوه و اسطوره است و ما انتظار داريم کمي خويشتنداري کند. مسائل مالي را ميتوان بدون رسانهاي شدن حل کرد.

به نقل از تسنيم، وي ادامه داد: واقعيت امر اين است که بين باشگاه پرسپوليس و علي کريمي اختلاف مالي وجود دارد، هم کريمي مدعي است که از ما طلب دارد و هم باشگاه پرسپوليس اسنادي دارد که نشان ميدهد بيشتر از قرارداد به کريمي پول پرداخت شده است. باشگاه ادعا دارد که مبلغ قابل توجهي بيش از قرارداد به علي کريمي پرداخت کرده است. البته بايد صحبتها و اسناد 2 طرف مطرح، ديده و پس از آن تصميم گيري شود.

رئيس کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس ضمن بيان اينکه رسانهاي شدن مسئله طلب کريمي از اين باشگاه توسط اين بازيکن صحيح نبوده، گفت: باشگاه پرسپوليس مطالبه اضافه پرداخت خود به کريمي را دارد و اين يک مسئله حقوقي است، اگر در اين مورد کريمي امتناع و دلايلي را مطرح کرد، آن وقت شکايت باشگاه پرسپوليس از کريمي بر قوت خودش باقي خواهد ماند.

سالارکيا تصريح کرد: اسناد باشگاه پرسپوليس نشان ميدهد که مبلغ زيادي به کريمي اضافه پرداخت شده است.