سه هوادار انگلیسی در اقدامی جالب قصد دارند با 1966 کیلومتر پیادهروی قبل از آغاز جام جهانی برزیل 2014 نام خودشان را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند.
رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل تابستان آینده در این کشور برگزار میشود.

سه هوادار انگلیسی قصد دارند با 1966 کیلومتر پیاده روی، خودشان را به برزیل برسانند و نامشان را در کتاب رکورد گینس ثبت کنند.

آنها 1966 کیلومتر را به این خاطر انتخاب کردند که انگلیس در سال 1966 توانست تنها قهرمانی خود را در جام جهانی به دست آورد. هزینه جمعآوری شده در طول این سفر قرار است به امور خیریه اختصاص یابد.

این سفر قرار است با عبور از سه کشور، 29 شهر و روستا در نقاط مختلف قاره آمریکا با عضور از کشورهای آرژانتین، اروگوئه و شیلی در روز دوازدهم جون قبل از آغاز بازی افتتاحیه به برزیل برسند.

این افراد تخمین زده اند که بتوانند 12 هزار پوند در طول این سفر جمعآوری کنند.

جام جهانی 2014 برزیل از 12 جون آغاز میشود.