برنامه نيم فصل اول رقابتهاي ليگ دسته اول فوتبال و بازيهاي معوقه اعلام شد.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت سازمان ليگ، با توجه به نشست اعضاي هيئت رئيسه سازمان ليگ در تاريخ 26 آبان92 و برنامه ريزي مسابقات ليگ برتر و دسته اول و نيز لزوم همزماني ايام نقل و انتقالات ليگ برتر و دسته اول حداقل براي چند روز و با توجه به مراتب فوق، تاريخ نقل و انتقالات نيم فصل مسابقات ليگ دسته اول کشور فصل 93-92، از روز يکشنبه 10آذر92 تا چهارشنبه 4 دي92 تعيين شده است و در اين مدت باشگاه ها مي توانند با رعايت مقررات با بازيکنان جديد واجد الشرايط (حداکثر تا سقف 6 بازيکن) اعم از بازيکنان آزاد يا انتقال از طريق تراضي و يا انتقال موقت قرارداد منعقد کرده و پس از ثبت نام و دريافت ID کارت در مسابقات استفاده کنند.

با توجه به اينکه مسابقات معوقه از نيم فصل اول، طبق برنامه از تاريخ 14 آذر 92 تا 22 آذر92 ادامه مي يابد، بنابراين آن دسته از بازيکناني که از دهم آذرماه تا چهارم دي ماه ثبت نام مي شوند مجاز خواهند بود تيم طرف قرارداد خود را در مسابقات همزمان همراهي کنند. برنامه مسابقات به شرح زير است:

برنامه ديدارهاي معوقه ليگ دسته اول :

پنجشنبه 14 آذر ماه

يزد لوله- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهيد نصيري يزد، معوقه از هفته اول

شهرداري ياسوج – الوند همدان، ورزشگاه تختي ياسوج، معوقه از هفته ششم

نفت مسجد سليمان – مس رفسنجان، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان، معوقه از هفته ششم

پديده مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته يازدهم

تمامي ديدارها ساعت 14 برگزار مي شود.

دوشنبه 18 آذرماه

ابومسلم خراسان- پيکان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته دوم

فولاد يزد- شهرداري ياسوج، ورزشگاه شهيد نصيري يزد، معوقه از هفته هفتم

شهرداري بندرعباس- نفت آبادان، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس، معوقه از هفته هفتم

سايپا شمال – پارسه ، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر، معوقه از هفته هفتم

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

جمعه22 آذرماه

راهيان کرمانشاه – ابومسلم خراسان، ورزشگاه آزادي کرمانشاه، معوقه از هفته سوم

پديده مشهد- شهرداري بندرعباس، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، معوقه از هفته ششم

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

نفت آبادان – الوند همدان، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 14 و 15 دقيقه، معوقه از هفته هشتم

هفته سيزدهم

جمعه 6 دي ماه

پديده مشهد – گل گهر سيرجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

شنبه 7 دي ماه

شهرداري بندرعباس- استقلال اهواز، ورزشگاه خليج فارس

الوند همدان – سياه جامگان مشهد، ورزشگاه قدس همدان

شهرداري ياسوج – نساجي مازندران، ورزشگاه تختي ياسوج

فولاد يزد – نيروي زميني، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

البدر بندر کنگ –ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصي البدربندر کنگ

ابومسلم خراسان – پاس همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نفت گاز گچساران- راهيان کرمانشاه، ورزشگاه اختصاصي نفت گچساران

پارسه - يزد لوله، ورزشگاه صنايع دفاع تهران

سايپا شمال – پيکان، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

تمامي ديدارها ساعت 14 برگزار مي شود.

نفت آبادان – گهر دورود، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 14 و 15 دقيقه

نفت مسجد سليمان – آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان، ساعت 14 و 15 دقيقه

هفته چهاردهم

شنبه 14 دي ماه

ابومسلم خراسان – يزد لوله، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

يکشنبه 14 دي ماه

شهرداري بندرعباس- گيتي پسن اصفهان، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

الوند همدان – استقلال اهواز، ورزشگاه قدس همدان

فولاديزد- سياه جامگان مشهد، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

شهرداري ياسوج- نيروي زميني، ورزشگاه تختي ياسوج

البدر بندرکنگ- مس رفسنجان، ورزشگاه اختصاصي البدر

نفت و گاز گچساران- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه اختصاصي نفت و گاز گچساران

سايپا شمال – راهيان کرمانشاه، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

پارسه – پيکان، ورزشگاه صنايع دفاع تهران

پديده مشهد- نساجي مازندران، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامي ديدارها ساعت 14 برگزار مي شود.

نفت آبادان – گل گهر سيرجان، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 14 و 15 دقيقه

نفت مسجد سليمان – پاس همدان، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان، ساعت 14 و 15 دقيقه

هفته پانزدهم

يکشنبه 22 دي ماه

گل گهر سيرجان – گهر دورود، ورزشگاه اختصاصي گل گهر سيرجان

گيتي پسند اصفهان – الوند همدان، ورزشگاه آرارت اصفهان

نساجي مازندران – نفت آبادان، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

نيروي زميني – پديده مشهد، ورزشگاه شهداي نزاجا تهران

سياه جامگان مشهد- شهرداري ياسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

پاس همدان – آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه قدس همدان

مس رفسنجان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

يزدلوله- نفت مسجد سليمان، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

پيکان – ابومسلم خراسان، ورزشگاه پيکانشهر تهران

راهيان کرمانشاه – پارسه، ورزشگاه آزادي کرمانشاه

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

استقلال اهواز – فولاد يزد، ورزشگاه تختي اهواز، ساعت 14 و 15 دقيقه

ايرانجوان بوشهر – سايپا شمال، ورزشگاه شهيدبهشتي بوشهر، ساعت 14 و 15 دقيقه

هفته شانزدهم

شنبه 28 دي ماه

پديده مشهد – سياه جامگان مشهد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

يکشنبه 29 دي ماه

الوند همدان –شهرداري بندرعباس، ورزشگاه قدس همدان

گهر دورود- نساجي مازنداران، ورزشگاه تختي دورود

فولاد يزد- گيتي پسند اصفهان، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

شهرداري ياسوج- استقلال اهواز، ورزشگاه تختي ياسوج

نفت و گاز گچساران- البدربندرکنگ، ورزشگاه اختصاصي نفت گچساران

آلومينيوم هرمزگان- يزدلوله، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

سايپا شمال – مس رفسنجان، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

پارسه - ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه صنايع دفاع تهران

ابومسلم خراسان – راهيان کرمانشاه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

نفت آبادان – نيروي زميني، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 14 و 15 دقيقه

نفت مسجد سليمان – پيکان، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان

هفته هفدهم

يکشنبه 6 بهمن ماه

نساجي مازندران – گل گهر سيرجان، ورزشگاه شهيد وطني قائمهشر

شهرداري بندرعباس –فولاد يزد، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

نيروي زميني- گهر دورود، ورزشگاه شهداي نزاجا تهران

گيتي پسند اصفهان- شهرداري ياسوج، ورزشگاه آرارت اصفهان

سياه جامگان مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه تختي مشهد

يزدلوله- پاس همدان، ورزشگاه شهيدنصيري يزد

البدربندرکنگ- سايپا شمال، ورزشگاه اختصاصي البدر

پيکان- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه پيکانشهر

مس رفسنجان- پارسه، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

راهيان کرمانشاه- نفت مسجد سليمان، ورزشگاه آزادي کرمانشاه

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

استقلال اهواز- پديده مشهد، ورزشگاه تختي اهواز، ساعت 14 و 15 دقيقه

ايرانجوان بوشهر- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر، ساعت 14 و 15 دقيقه

هفته هجدهم

شنبه 12 بهمن ماه

ابومسلم خراسان- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

يکشنبه 13 بهمن

فولاد يزد- الوند همدان، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

گل گهر سيرجان- نيروي زميني، ورزشگاه اختصاصي گل گهر

شهرداري ياسوج- شهرداري بندرعباس، ورزشگاه تختي ياسوج

گهر دورود – سياه جامگان مشهد، ورزشگاه تختي دورود

پديده مشهد- گيتي پسند اصفهان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

سايپا شمال- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

پارسه – البدربندرکنگ، ورزشگاه صنايع دفاع تهران

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

پاس همدان – پيکان، ورزشگاه قدس همدان، ساعت 14 و 15 دقيقه

آلومينيوم هرمزگان- راهيان کرمانشاه، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس، ساعت 14 و 15 دقيقه

نفت آبادان- استقلال اهواز، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 14 و 30 دقيقه

نفت مسجد سليمان- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان، ساعت 14 و 30 دقيقه

هفته نوزدهم

يکشنبه 20 بهمن

نيروي زميني- نساجي مازندارن، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

سياه جامگان- گل گهر سيرجان، ورزشگاه ثامن الائمه

گيتي پسنداصفهان- نفت آبادان، ورزشگاه آرارات اصفهان

پيکان – يزدلوله، ورزشگاه پيکانشهر

نفت وگاز گچساران – پارسه، ورزشگاه اختصاصي نفت

مس رفسنجان- نفت مسجد سليمان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تمامي ديدارها ساعت 14 آغاز مي شود.

الوند همدان – شهرداري ياسوج، ورزشگاه قدس همدان

شهرداري بندرعباس- پديده مشهد، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

راهيان کرمانشاه – پاس همدان، ورزشگاه آزادي کرمانشاه

البدربندرکنگ- ابومسلم خراسان، ورزشگاه اختصاصي البدر

تمامي اين بازي ها ساعت 14 و 15 دقيقه اغاز مي شود.

استقلال اهواز – گهر دورود، ورزشگاه تختي اهواز

ايرانجوان بوشهر- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر

اين دو ديدار ساعت 14 و 30 دقيقه آغاز مي شود.

هفته بيستم

شنبه 26 بهمن ماه

پديده مشهد – الوند همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14

يکشنبه 27 بهمن ماه

ابومسلم – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14

شهرداري ياسوج- فولاد يزد، ورزشگاه تختي ياسوج

گل گهر سيرجان- استقلال اهواز، ورزشگاه اختصاصي گل گهر سيرجان

گهر دورود – گيتي پسن اصفهان، ورزشگاه تختي دورود

پارسه – سايپا شمال، ورزشگاه صنايع دفاع تهران

يزدلوله – راهيان کرمانشاه، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

تمامي اين ديدارها ساعت 14 و 15 دقيقه اغاز مي شود.

پاس همدان- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه قدس همدان

آلومينيوم هرمزگان- مس رفسنجان، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

اين دو ديدار ساعت 14 و 30 دقيقه آغاز مي شود.

نفت مسجد سليمان – البدربندر کنگ، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان

نفت آبادان – شهرداري بندر عباس، ورزشگاه تختي آبادان

اين دو ديدار ساعت 14 و 45 دقيقه آغاز مي شود.

هفته بيست ويکم

يکشنبه 4 اسفند ماه

سياه جامگان مشهد- نيروي زميني، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14 و 15 دقيقه

فولاد يزد- پديده مشهد، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

گيتي پسند اصفهان – گل گهر سيرجان، ورزشگاه آرارت اصفهان

سايپا شمال – ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

نفت و گاز گچساران- نفت مسجد سليمان، ورزشگاه اختصاصي نفت گچساران

مس رفسنجان- پاس همدان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجان

تامي اين ديدارها ساعت 14 و 30 دقيقه آغاز مي شود.

استقلال اهواز- نساجي مازندران، ورزشگاه تختي اهواز

الوند همدان – نفت آبادان، ورزشگاه قدس همدان

شهرداري بندرعباس- گهر دورود، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

راهيان کرمانشاه –پيکان، ورزشگاه آزادي کرمانشاه

ايرانجوان بوشهر-يزد لوله، ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر

البدربندرکنگ- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه اختصاصي البدر

تمامي اين ديدارها ساعت 15 آغاز مي شود.

هفته بيست و دوم

جمعه 9 اسفند ابومسلم خراسان – پارسه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14 و 30 دقيقه

شنبه 10 اسفند

پديده مشهد- شهرداري ياسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

نيروي زميني- استقلال اهواز، ورزشگاه شهداي نزاجا

نساجي مازنداران- گيتي پسند اصفهان، ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر

گهر دورود- الوند همدان، ورزشگاه تختي دورود

گل گهر سيرجان- شهرداري بندرعباس، ورزشگاه اختصاصي گل گهر

پيکان- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه پيکانشهر تهران

يزد لوله – مس رفسنجان، ورزشگاه شهيد نصيري يزد

تمامي اين ديدارها ساعت 14 و 45 دقيقه آغاز مي شود.

آلومينيوم هرمزگان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

پاس همدان- البدر بندرکنگ، ورزشگاه قدس همدان

اين دو ديدار ساعت 15 آغاز مي شود.

نفت آبادان- فولاد يزد، ورزشگاه تختي آبادان

نفت مسجد سليمان – سايپا شمال، ورزشگاه بهنام محمدي مسجد سليمان

اين دو ديدار ساعت 15 و 15 دقيقه آغاز مي شود.