ماجراي بودجه فدراسيون در مجمع عمومي که غير فني و غير کارشناسانه تهيه شده بود اسباب ايجاد شبهاتي شده بود و همين موضوع برخي را براي تحقيق از فدراسيون فوتبال تشويق کرده است.

پس از اينکه يکي از نمايندگان مجلس خبر داد قرار است طرح تحقيق و تفحص از فدراسيون فوتبال در بهارستان مطرح شود، اين شائبه به وجود امد که مجلس به عنوان يک ابزار حکومتي مي تواند در امور يک نهاد غير دولتي دخالت کند يا نه. حالا سرپرست کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون مي گويد؛مجلس طبق قانون اساسي اجازه تحقيق و تفحص از تمام نهادها از جمله فدراسيون هاي ورزشي را دارد.

به گزارش گل، هوشنگ نصيرزاده در اين مورد توضيحاتش را اينچنين شروع کرد: طبق قانون اساسي کشورمان حق تحقيق و تفحص براي مجلس در تمامي سازمان ها و ارگان ها که بخشي از اعتبارات خود را از دولت دريافت مي کنند وجود دارد.ماجراي بودجه فدراسيون در مجمع عمومي که غير فني و غير کارشناسانه تهيه شده بود اسباب ايجاد شبهاتي شده بود و همين موضوع برخي را براي تحقيق از فدراسيون فوتبال تشويق کرده است.

سرپرست کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال،گفت: مشکل اول اين فدراسيون اين است که فردي که داراي مهارت کلامي باشد و به تمام زواياي کار آشنا بوده و بتواند از آن دفاع کند را در اختيار ندارد و فکر مي کنم اين فدراسيون در دفاع از خود ناکارآمد است.اين ناکارآمدي در حالي است که اين فدراسيون فوتبال در ميان موفق ترين ها از نظر عملکرد ورزشي بوده اما نتوانسته موفقيت هاي خود را نشان دهد.

وي در رابطه با شبهات مجلس اظهار داشت: از سال گذشته نماينده بازرسي کل کشور در فدراسيون مستقر است و هر چکي که در فوتبال صادر و هر سند مالي که نوشته مي شود به طور همزمان در خزانه داري و بازرسي از روي سيستم قابل رويت است و به همين دليل فکر کنم در موضوع تحقيق مجلس آنچه که اهميت دارد استناد کردن به مدارک موجود است.

اما پيشنهاد جالب نصيرزاده به کفاشيان؛ در گذشته عزيزالله محمدي از منافع فدراسيون بسيار خوبي دفاع مي کرد و اي کاش فدراسيون از او به عنوان سخنگو استفاده مي کرد.