رئيس سوئيسي فدراسيون بينالمللي فوتبال مقايسه ستاره پرتغالي مادريد با يک فرمانده را تکرار کرد.

سپ بلاتر مقايسه کريستيانو رونالدو، مهاجم رئال مادريد با يک فرمانده را تکرار کرد. وي پيشتر از اين توصيف در استهزاي ستاره پرتغالي در نشستي در دانشگاه آکسفورد استفاده کرده بود.

وي در نشستي خبري در رم پس از سخنراني پاپ فرانسيس از تمام حرفهايي که درباره رونالدو زده بود، دفاع کرد و گفت: رونالدو براي من همچنان يک بازيکن استثنايي و يک فرمانده خارقالعاده در زمين است.

بلاتر ادامه داد: مشخصا هر کدام از ما در قلبمان يک بازيکن محبوب داريم.

وي در خصوص نگراني فيفا از ادامه نژادپرستي در ورزشگاه و زمين فوتبال خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين اهداف فيفا مبارزه با نژادپرستي است. متأسفانه نژادپرستي يک بازي نيست بلکه يک واقعيت است.

رئيس فيفا تأکيد کرد: نژادپرستي از جامعه ما نشأت ميگيرد و نه از فوتبال.