موناکو در هفته شانزدهم رقابتهاي لوشامپيونه در ديدار خارج از خانه با نيس حضور مييابد و اميدوار است امتيازات بازي را به خود اختصاص دهد.

پيکارهاي هفته شانزدهم ليگ دسته اول فوتبال فرانسه يک روز پس از خاتمه مسابقات هفته پانزدهم از فردا (سهشنبه) با 3 ديدار آغاز ميشود.

به گزارش فارس،بر همين اساس موناکو تيم تازهوارد به دسته اول در ميهماني نيس شرکت خواهد کرد. موناکوييها که توسط کلاديو رانيري ايتاليايي هدايت ميشوند، اميدوار به کسب 3 امتيازي ديگر در اين مصاف هستند.

آنها خواهند کوشيد تا امتيازات اين بازي را براي هواداران هديه ببرند.

در ديدارهاي ديگر اين تاريخ نانت ميزبان والنسين است و ليل پذيراي المپيک مارسي خواهد شد.