*** دوستان عزيز، قبل از شروع مطالعه حتماً هدفتان را مشخص كنيد. اين هدف ميتواند لذت بردن از يك رمان، فهميدن و درك يك مطلب، شركت در كنكور يا آمادگي براي امتحان و ..... باشد.
*** براي مطالعه مطالب، بهتر است در ابتدا به صورت كلي و اجمالي مرور كنيد و سپس مطالعه جزئيات را شروع كنيد.
*** براي تصميمات و كارهاي روزمره خود برنامهاي را دنبال كنيد. برنامهريزي، همت و پشتكار، پلههاي موفقيت را تشكيل ميدهند. پس طبق برنامه عمل كنيد و از اينكه نتوانستيد كل برنامه را در مدت زمان مقرر تمام كنيد، مايوس نشويد.


*** گام نخست و اساسي در مطالعه، نحوه مطالعه است. هر وقت مطلبي را ميخوانيم نخست بايد معناي آن را درك كنيم. اكثريت عظيمي از خوانندگان كمتر به اين موضوع اهميت ميدهند و فقط آن چه را كه واضح است يا فكر ميكنند فهميدهاند، مطالعه مينمايند.
*** مطالعه همانند انجام هر كار يا فعاليت ديگر، نيازمند استفاده از روش درست است. رشد و شكوفايي انديشه، تواناييها و فرهنگ هر انسان به كميت و كيفيت مطالعه وابسته است. اگر به دقت بررسي كنيم ميبينيم كه يكي از دلايل افت تحصيلي برخي از دانشآموزان اين است كه شيوه مطالعه آنها بر طبق اصول صحيح مطالعه نيست و عدم رعايت اصل و بهداشت مطالعه موجب پايين آمدن سطح كارايي و بازدهي انسان، تضعيف روحيه، كاهش اعتماد به نفس و خستگي و دلزدگي از مطالعه ميشود. واقعيت در اين است كه در دنياي امروز كه عصر اطلاعات و نبرد انديشهها و مغزهاست و انسان با انبوه فزاينده اطلاعات اعم از كتاب، مجله، روزنامه و … مواجه است، نميتوان با همان روشهاي قديم پيش رفت. در جهان امروز مطالعه ضرورت پيشرفت است.

*** شما ميتوانيد با توجه به اهداف خود، براي مطالعه مطالب گوناگون از روشهاي مختلف استفاده كنيد.
*** براي مطالعه يكسري راهکارهایی وجود دارد كه سعي ميكنيم به طور مختصر در اين نوشته براي شما دوستان ذكر كنيم كه رعايت آنها براي همه افراد مفيد و ضروري به نظر ميرسد.
*** وقتي شما ابتدا مفاهيم كتب درسي را بطور عميق مورد مطالعه قرار دهيد (متن درس – مثالها – تمرينها – ارتباط دادنها) با يك تعداد تست كافي و استاندارد به آمادگي لازمه ميرسيد و در غير اينصورت بايد چندين برابر تست بزنيد كه تازه با ترديد نسبت به يافتهها نيز همراه است.
*** در مطالعه هميشه تلاطم داشته باشد(مطالعه فعال ) دريا هم اگر ساكت و آرام باشد به تدريج به مرداب تبديل ميشود يادداشتبرداري، حاشيهنويسي، طبقهبندي وخلاصه نویسی و سازمان دادن، برجسته و بارز ساختن نكات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب و تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی ...(مخصوصا برای دروسی که نیاز به اندیشه و تفکر بیشتری دارد ) از جمله فنوني هستند كه انسان را در هنگام مطالعه ، فعال نگه ميدارند و نتیجه آن بالا رفتن تمرکز حواس و سرعت عمل است .
*** از تصاوير و نمودارهاي كتابها حداكثر استفاده را بكنيد و به آنها خوب دقت نماييد.

*** مطالب دشوار را به قسمتهاي ساده و كوچكتر تقسيم كنيد.
*** تمرين كنيد كه مطلب را تند بخوانيد، تندخواني باعث صرفهجويي در وقت و تمركز حواس ميشود.


*** بين ميزان يادگيري با مدت زماني كه صرف آن ميشود رابطه نزديك وجود دارد. توصيه ميشود كه براي مطالعه وقت كافي در نظر بگيريد.