سرمربي تيم فوتبال راهآهن معتقد است که حمايت مديران باشگاه از او تنها زماني مفهوم پيدا ميکند که نيازهاي تيم بر اساس خواستههاي او تامين شود.

منصور ابراهيم زاده در واکنش به حمايت مالک باشگاه راهآهن از او براي ادامه کار در راهآهن ، اظهار کرد: حمايت يعني بازيکناني را که خواسته بوديم، بگيريم. حمايت صرفا بودن من در تيم نيست! حمايت يعني به همه تعهدات عمل کنيم.

به گزارش ايسنا،وي ادامه داد: آقاي زنجاني به من لطف دارند، اما مدتهاست که نتوانستهايم مديريت باشگاه را حتي زيارت کنيم! وقتي من با باشگاه قرارداد دارم، حمايت از من يعني چه؟ حمايت از من، حمايت از باشگاه است. حمايت از تيم يعني نيازهاي تيم برآورده شود.

ابراهيم زاده همچنين گفت: از دو ماه پيش فهرست نيازهاي تيم را به باشگاه دارم و آنها هم زحمت ميکشند و تلاش ميکنند اما بايد تلاشها بيشتر شود. بحث ديگر، تعهداتي است که باشگاه به بازيکنان و ساير بخشها دارد. مفهوم حمايت صرفا اين نيست که من باشم. بردنها هميشه نميتوانند موثر باشند.

سرمربي تيم فوتبال راهآهن در ادامه گفت: بحث حمايت مالک باشگاه از خودم را اين گونه اصلاح ميکنم که بايد حمايت به شکل ديگري باشد. ديدگاه مديريت باشگاه ممکن است چيز ديگري باشد، اما اصولي وجود دارد که بايد اجرا شود.

وي درباره برنامههاي تيمش براي ادامه فصل هم گفت: فرصت زيادي نداريم. من هر چه فهرست به باشگاه دادم، موفق به جذب کسي نشديم. نفرات اول، دوم و حتي سومي که معرفي کردم به جمع ما اضافه نشدند. به عنوان مثال غريبي، يونس شاکري و خانزاده را ميخواستم که باشگاه نتوانست آنها را جذب کند. درخواست جذب بازيکن خارجي را هم دادهايم که فعلا فقط ديويد ويکروم قطعي شده است. البته رييسي کيا در مصاحبهاي گفته بود که راهآهن از بازيکن خارجي شانس نياورده است!

ابراهيم زاده در ادامه و در پاسخ به اين سوال که با وضعيت فعلي چه برنامهاي براي تيمش دارد؟ گفت: ما به عنوان مربي و بازيکن تلاش ميکنيم که با وجود شرايط فعلي ، وظايف خود را انجام دهيم. باقي مسائل به مديريت باشگاه باز ميگردد.