سعيد شيريني اظهار داشت: من براي تمام رسانههاي ورزشي احترام خاصي قائل هستم و همواره تلاش کردم با وجود تمام انتقادها که گاهي اوقات غيرمنصفانه بود پاسخگوي رسانهها باشم. چون رسانهها يکي از ارکان بزرگ خانواده فوتبال هستند.

به گزارش فارس، وي افزود: اما متأسفانه چند وقتي است برخي دوستان از قول بازيکنان پرسپوليس مصاحبههاي خيالي به بهانه اينکه پرسپوليس را به هم بريزند، ميزنند، البته قبل از هر چيز اين مصاحبههاي خيالي اعتبار همان رسانه را زير سؤال ميبرد. مثلاً همين امروز از قول خلعتبري نوشتند که دايي چرا من را تعويض ميکند و آن را به صحبت در گوشي نسبت دادند. من با شناختي که از خلعتبري دارم و با توجه به اينکه همواره کنار آنها حضور داشتم مطمئن بودم او چنين حرفي را نزده و روحيات او به اعتراض کردن نميخورد.

سرپرست قرمزپوشان خاطرنشان کرد: مردم و هواداران هم خلعتبري را ميشناسند و ميدانند که او براي حضور در پرسپوليس و همکاري با دايي در بدو ورودش به پرسپوليس يک کلام درباره پول حرف نزد و شرطي نگذاشت و ميدانستم او چنين حرفي نميزند و در نهايت با توجه به مصاحبه خود خلعتبري هم مشخص شد که اين حرفها را نزده است.

شيريني خاطرنشان کرد: از دوستان رسانهاي تقاضا دارم مانع انتشار چنين مصاحبههاي خيالي شوند، البته باز هم تأکيد ميکنم که با اين قبيل حرکات آرامش پرسپوليس هرگز به هم نميريزد ولي نگاه به آن رسانهها منفي ميشود و احترام متقابل ميان پرسپوليس و بعضي رسانهها کمرنگ ميشود.

وي يادآور شد: دايي جدا از اقتداري که دارد با تکتک بچهها رفيق است و حتي بچهها وقتي مشکل شخصي دارند آن را به راحتي با سرمربي تيم خود در ميان ميگذارند. پس من اميدوارم که برخي رسانهها جداً از اين کار خودداري کنند تا خداي نکرده احترامهاي متقابل از بين نرود.