مدافع تيم ملي برزيل معتقد است که با وجود پيروزي تيمش مقابل اسپانيا در جام کنفدراسيونها قويتر از اين تيم نيستند.

تياگو سيلوا در گفتوگويي با روزنامه فرانسوي «اکيپ» پيش از قرعهکشي رقابتهاي جامجهاني برزيل که جمعه شب برگزار ميشود، تيمش را بخت اول قهرماني در اين مسابقات دانست.

وي اظهار داشت: هرچند اسپانيا را در فينال جام کنفدراسيونها با نتيجه سه بر صفر شکست داديم، اما اعتقاد نداريم که بهتر از اسپانيا هستيم. برزيل همچنان برزيل است، هميشه قوي بودهايم؛ به خصوص حالا که در خانه هستيم.

مدافع پاريسنژرمن در گفتوگو با «لو پاريزين» ادامه داد: برزيل، اسپانيا، آلمان، آرژانتين و اروگوئه مدعي قهرماني در جامجهاني هستند. همه تيمها با اميد به حذف کردن ما مقابلمان قرار ميگيرند. بايد سخت کار کنيم تا به هدفمان که قهرماني در جامجهاني است، برسيم.

وي خاطرنشان کرد: اگر برزيل قهرمان نشود، براي بازيکنان و تماشاگران برزيلي بسيار غمانگيز خواهد بود. برگزاري جامجهاني در کشور ما خيلي به سودمان است.

سيلوا گفت: براي قرعهکشي مسابقات هم اعتماد به نفس دارم و هم بيصبرم. فشار بازي کردن در خانه ميتواند براي برزيل مثبت باشد زيرا باعث خواهد شد تا سخت تر تلاش کند و بيشتر از هميشه تمرکز داشته باشد.