با توجه به نظرسنجي شبكه 3 سيما
دوستان با ارسال پيامك به شماره 10000 وبا انتخاب گزينه 2 (پرسپوليس)
طرفداريه خودتون را اعلام كنيد