تيم ملي اسپانيا با هلند، شيلي و استراليا هم گروه شده است.

دل بوسکه سرمربي تيم ملي اسپانيا با آناليز اوضاع تيمش در گروه مرگ جام جهاني گفت:« اين هم يک قرعه کشي ديگر است. نمي توان گفت که گروه ساده اي است و کار برايمان سخت و پيچيده خواهد بود. البته بعيد مي دانم که اين گروه، گروه مرگ باشد. حريفاني در گروه هاي ديگر هستند که قوي هستند ولي کارمان سخت است.»

به گزارش گل، او درمورد شروع مقابل هلند گفت:« ما بايد از همان اولين روز خودمان را آماده کنيم. توقعات از ما بيشترين حد ممکن است ولي بستگي به خودمان دارد و فقط بسته به حريفان نيست.»

دل بوسکه در ادامه درمورد حريفان تيمش گفت:« امروز صبح مي گفتم که حتما در بازي اول به هلند خواهيم خورد؛ خواهيم ديد و بعد ا ز قرعه کشي ديديم که به هلند خورديم. فوتبال شيلي هم سالهاست که حريفان را راحت نمي گذارد. بازيکنان اين تيم به شدت حريفان را تحت فشار مي گذارند و متخصص هستند و تلاش زيادي انجام مي دهند و خيلي سرسخت هستند. هلند در مقايسه با جام جهاني 2010 تغييرات زيادي داشته. به ويژه اينکه در خط مياني رو به عقب خيلي تغيير کرده اند ولي آنها همچنان فان پرسي و روبن را حفظ کرده اند. استراليا هم گمنام تر از بقيه است ولي بدترين تيم گروه نيست وکار سخت و پيچيده اي است.»

دل بوسکه درمورد بازي هلند گفت:« ما از همان روز اول بايد خودمان را آماده کنيم.توقعات از ما حداکثر است ولي بستگي به خودمان هم دارد و همه چيز به حريفان بسته نيست.»

او راجع به احتمال رويارويي با برزيل در مرحله يک هشتم پاياني گفت:« تصور مي کنم که برزيل تيم اول خواهد شد و بايد تلاش خودمان را انجام دهيم.بايد اين قرعه را پذيرفت.همين و بس »