سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: بياحترامي عدهاي تماشاگرنما به بهزاد غلامپور کار هواداران پرسپوليس نبود.

سعيد شيريني ابتدا در خصوص آشتيکنان امروز ليدرهاي پرسپوليس با کادر فني گفت: متأسفانه در گذشته يکسري اتفاقات پيش آمد که باعث ناراحتي بهحق آقاي دايي از يک يا دو مشوق پرسپوليس شده بود اما امروز بنده به عنوان کوچکترين عضو خانواده پرسپوليس و به کمک آقاي دهقان پيشنهاد آشتيکنان را مطرح کردم و خوشبختانه هم آقاي دايي با روي باز پذيرفت و همان تعدادي از مشوقين اشتباهات خود را پذيرفتند.

به گزارش فارس، وي افزود: بعد از اين جلسه همه براي موفقيت پرسپوليس همقسم شدند و کدورتها را دور ريختند که اين براي ما ارزش زيادي داشت.

شيريني در مورد شعار برخي هواداران عليه غلامپور و ناراحتي اين مربي نيز گفت: شک ندارم آن حرکات کار تماشاگران پرسپوليس نبود چون هواداران پرسپوليس باهوشتر از آن هستند که وسط بازي نزديک و نفسگير با ذوبآهن بيايند و عليه مربي تيم شعار دهند؛ امروز در جلسهاي که داشتيم موضوع با حضور آقاي دايي و غلامپور مطرح شد و به جمعبندي خوبي رسيديم، البته از بهزاد غلامپور هم دلجويي شد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: از اين به بعد به قول آقاي رويانيان از طرفداران پرسپوليس ميخواهيم عوامل غير پرسپوليسي و به نظرم اجيرشده را خودشان شناسايي کنند و آنها را معرفي کنند تا هيچکس به خود اجازه ندهد تا در بين هوادارانمان دست به اين کارها بزند.