سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار با مس کرمان ميتواند تيم خود را هدايت کند.


سازمان ليگ با ارسال نامهاي به باشگاه پرسپوليس اعلام کرد: محروميت دو جلسهاي علي دايي در ديدار با مس کرمان لحاظ نخواهد شد و او ميتواند در اين مسابقه که از هفته هجدهم برگزار ميشود تيم خود را هدايت کند.

به گزارش فارس، در نامه سازمان ليگ آمده است: با توجه به اينکه ابلاغيه محروميت علي دايي سرمربي پرسپوليس به سازمان ليگ و تبع آن به باشگاه پرسپوليس کمتر از 72 ساعت قبل از مسابقه صورت گرفته، بنابراين محروميت دايي در هفتههاي 19 و بيستم لحاظ خواهد شد و علي دايي ميتواند روز جمعه 22 آذر تيم خود را هدايت کند.