علی دایی در تازهترین اظهاراتش بار دیگر حکم کمیته استیناف را مورد نقد قرار داد و گفت آئیننامه نظارت بر رفتار و گفتار علی دایی را تدوین کردهاند و این که شهری که همه لنگ میزنند به کسی که درست راه میرود، میخندند!
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره حکم اخیر کمیته استیناف که روز گذشته علیهاش صادر شد، اظهار کرد: رییس کمیته استیناف اعلام کرده است قصد ایجاد نظم دارد. رعایت نظم اصلی کلی است و ما فقط یک آییننامه انضباطی داریم اما گویا تفسیرها از این آییننامه به نام افرادی که درباره آنها حکم میدهند، ربط دارد. اخیرا احساس میکنم «آییننامه نظارت بر رفتار و گفتار علی دایی» هم تدوین شده که با همه آییننامهها فرق میکند. مقرراتی که برای من مورد استناد قرار میگیرند مقررات تازهای هستند. قبلا مثلا رای میدادند علی دایی در مورد فوتبال نباید مصاحبه کند. قانون جالبی بود و باعث شد من بروم اطلاعات پزشکی و فضانوردی خود را تقویت کنم و در مورد آن مسائل اظهارنظر میکردم. نمیدانم هنوز همان آییننامه وجود دارد یا تغییر کرده است؟

او ادامه داد: الان هم دوستان کاری میکنند بروم چند واحد «قانون مجازات علی دایی» را پاس کنم. خوب شد از این به بعد اگر اعتراضی هم داشته باشم باید از جملاتی مثل «داور بازی را برای حریف درآورد» یا «اشتباهات داوری عمدی بود» استفاده کنم. در آییننامه انضباطی فدراسیون که البته تاکید میکنم با آییننامه نظارت بر رفتار و گفتار علی دایی تفاوت عمدهای دارد، این جملات نه تنها محرومیت و جریمه ندارد که احتمالا تشویق هم دارد.

دایی همچنین گفت: یک سئوال دارم. دو ماه است نشریات مینویسند علی دایی دو جلسه محروم شده و رای آن در اتاق نبی مانده است. کمیته استیناف چهار عضو دارد و قانون هم میگوید ابلاغ رای بر عهده دبیرکل است. غیر از چهار عضو کمیته استیناف هم قاعدتا نباید کسی از مفاد رای مطلع شده باشد. میشود بفرمایند چگونه متن و مفاد رای را قبل از ابلاغ توسط دبیرکل افشا کردهاند؟ آیا این به معنای آن نیست که عدهای دارند در فدراسیون همه تلاششان را میکنند تا دایی و پرسپولیس موفق نشوند؟

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: فوتبال ایران با محروم کردن علی دایی به جایی میرسد؟ روزی به گالیله گفتند: نباید بگویی زمین میچرخد. گالیله حرفش را پس گرفت اما زمین قرنهاست دارد میچرخد. گفتهام داور به سمت تیم حریف غش کرده است. تکلیف غش کردن یا نکردن هم که مشخص نشده و رای پرونده صادر نشده است. این محرومیت به چه دلیل است؟ این که مثلا بگویم فلان فرد مقابل منزلی فلانی فوت کرده آیا معنایش این است که صاحبخانه قاتل است؟ میگویند این حرف توهین است. اگر ثابت شد که داور مشکلی داشته آیا مفهومش اثبات حرف من نیست؟ قرار نیست کسی به سبب حمایت از سپاهان علیه پرسپولیس سوت بزند. از کجا معلوم با دایی مشکل نداشته باشد؟ دوستان انگار تاکنون ضربالمثل حب علی و بغض معاویه را نشنیدهاند.

مهاجم سالهای گذشته تیم ملی ایران در ادامه گفت: من حقوق نخواندهام اما به اندازه خودم میدانم که استیناف مرجع تجدیدنظر است. تجدیدنظر نسبت به آن بخشی از حکم بدوی که تجدیدنظرخواهی شده اما کمیته استیناف فدراسیون برای خودش یک کمیته انضباطی است و پرونده جدیدی باز میکند.

دایی افزود: این فوتبال و داوران محترم آن حسابشان از برخی افراد جداست. بروید ببینید در ماههای اخیر چند مصاحبه بدتر از مصاحبه من انجام شده است؟ چراغ قرمز فقط برای من چراغ قرمز است؟ بقیه عبور آزاد هستند؟ تناقض در آرای فدراسیون غوغا میکند. مگر جامعه ملوکالطوایفی است که هر کس ساز خود را کوک میکند؟ یک کلام بگویند علی دایی نباید در این فوتبال کار کند. چرا دارند صغری کبری میچینند؟

مرد سال فوتبال آسیا در سال 1999 در پایان عنوان کرد: خندهدار است. مثل این است که بگویند فلان فرد به قتل رسیده. حالا یک گروهی دارند بررسی می کنند ببینند اصلا طرف به قتل رسیده یا زنده است اما یک گروه دیگر حکم اعدام فردی را به دلیل قتل او اعلام کنند! حداقل صبر میکردید تکلیف آن پرونده و غش کردن یا نکردن معلوم میشد بعد قانون مجازات علی دایی را رونمایی میکردید. خلاصه کلام در شهری که همه لنگ میزنند به کسی که درست راه میرود، میخندند!

آقای گل فوتبال جهان که پس از حکم کمیته استیناف مبنی بر محرومیت دو جلسهای خود هم در نشستی خبری درباره حکم صادر شده دفاعیاتی را مطرح کرد.