رئيس کميته استيناف فدراسيون فوتبال گفت: اينکه دايي آقاي گل جهان است دليلي براي ارتکاب تخلف از سوي او نيست و نبايد بحث توهين و افترا وجود داشته باشد.

عليرضا صالحي اظهار داشت: صحبت من در يک برنامه تلويزيوني پاسخ به دايي و رويانيان بود. از سوي ديگر مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس نيز 3 نقد را در مورد راي علي دايي مطرح کرده است. در مورد بحث جوابگو بودن کميته استيناف تصريح ميکنم ما نبايد پاسخگو باشيم، بلکه تصميمات کميته استيناف از طريق آرا و احکام صادر ميشود. اگر هم توضيحي ميدهيم براي روشن شدن ذهن عموم مردم جامعه است.

به گزارش تسنيم، وي افزود: نقد اول به حکم ما اين است که چرا کميته استيناف حکم را افزايش داده و اين کميته چنين اجازهاي نداشته است. مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس و ديگر کساني که اين ادعا را مطرح ميکنند قانون مربوط به اين ادعاي خود را به ما هم نشان بدهند. در کجا چنين قانوني وجود دارد که تشديد حکم در کميته استيناف را ممنوع کرده باشد؟ شايد در قوانين کيفري و آئيننامه دادرسي بحث تشديد مجازات در راي تجديدنظر را نداريم اما در فوتبال هيچ ماده قانوني نوشته شدهاي در اين باره وجود ندارد.

رئيس کميته استيناف تصريح کرد: در بند 2 ماده 23 آئيننامه انضباطي توهين کردن و افترا زدن از مصاديقي است که علاوه بر جريمه نقدي محروميتي يک تا 8 جلسهاي دارد. در حکم کميته انضباطي براي علي دايي تنها جريمه نقدي نوشته شده بود که ما ماده قانوني را در مورد اين حکم به طور کامل در نظر گرفتيم. يعني کميته استيناف راي را تشديد نکرده بلکه آن بخش از ماده قانوني که در حکم نيامده کامل کرده است.

صالحي خاطرنشان کرد: ايراد ديگر اين بوده که چرا راي قبل از امضاي رئيس و دبيرکل فدراسيون، رسانهاي شده است. اول اينکه مدير روابط عمومي پرسپوليس به ما بگويد در کدام رسانه چنين اتفاقي افتاده است؟ هيچ فردي حکم کميته استيناف را بيرون از اين کميته نميبرد. ماده 4 آئيننامه انضباطي اين اختيار را ايجاد کرده که بعد از صدور حکم قطعي امکان اعلام آن وجود دارد که البته چنين اتفاقي هم رخ نداده است. ابلاغ حکم بعد از امضاي دبيرکل صورت ميگيرد اما با توجه به بند 3 ماده 14 اعلام حکم منافاتي نداشته هرچند ما اين کار را انجام نداديم.

وي در واکنش به اظهارات رويانيان که از ورود سازمان بازرسي به پرونده در کميته استيناف صحبت کرده بود، گفت: فردي حق دخالت در پرونده ديگران را ندارد اما تنها براي آنکه اذهان عمومي روشن شود عنوان ميکنم که اين بحث مربوط به پرونده امير قلعهنويي و مطالبه 350 ميليوني او از باشگاه تراکتورسازي است که در اين زمينه کميته انضباطي تراکتورسازي را به پرداخت 350 ميليون تومان محکوم کرد و کميته استيناف هم تشکيل جلسه داد و با توجه به حاضر نشدن نمايندگان باشگاه تراکتورسازي اين حکم تائيد شد.

رئيس کميته استيناف خاطرنشان کرد: طبق ماده 29 آئيننامه انضباطي حق اعاده دادرسي براي هر فرد يا تيمي که از حکم صادر شده متضرر شود وجود دارد و باشگاه تراکتورسازي نيز درخواست اعاده دادرسي و اعلام کرد مطالبه مالي قلعهنويي را پرداخت کرده و ادعاي او مربوط به متمم قراردادش است که در فدراسيون فوتبال ثبت نشده است.

صالحي يادآور شد: بعد از بررسي مشخص شد که اظهارات مسئولان تراکتورسازي صحت دارد و مطالبات مطرح شده در قرارداد متمم در فدراسيون فوتبال ثبت نشده است. با توجه به آئيننامه نقل و انتقال مربيان و بازيکنان تنها قراردادي که در فدراسيون ثبت شده باشد، اعتبار دارد. براين اساس حکم ما نقض شد اما نه اين پرونده بلکه ممکن است صدها پرونده ديگر نيز با اعاده دادرسي نقض شود.

وي افزود: نميدانم صحبتها در مورد اين پرونده به چه نيت و قصدي مطرح ميشود و اميدوارم قصد آنها لطمه به شاکله فدراسيون فوتبال نباشد. اينها بخشي از گزارشها مصاحبههاي غيرواقعي است که انجام ميشود و براساس ماده 23 آئيننامه انضباطي، تخلف است. من توصيه ميکنم که از اينگونه توجيهات و اظهارات پرهيز کنند و به فرافکني که موجب تشويش اذهان عمومي ميشود و جامعه فوتبال را در هالهاي از ابهام فرو ميبرد، ادامه ندهند.

رئيس کميته استيناف تاکيد کرد: پيش از اين گفته بودم که از انتقادات سازنده استقبال ميکنم اما اينها انتقاد مخرب است. سازمان بازرسي هم هيئتي در فدراسيون فوتبال دارد که بر تمامي قسمتها نظارت ميکند و نه تنها اين پرونده، بلکه در چندين پرونده ديگر نيز بررسيهايي صورت گرفته است. بايد يادآوري کنم که سازمان بازرسي نميتواند دخالتي در پروندهها داشته و درگير صدور احکام شود، بلکه تنها براساس وظايف و صلاحيت خود گزارشات و پروندهها را بررسي ميکند و در صورتي که خلافي مشاهده شود آن را گزارش خواهد کرد. در مورد اين پرونده و نقض حکم آن نيز سازمان بازرسي به هيچ عنوان دخالتي نکرد.

صالحي تصريح کرد: همه ما کوچک اين فوتبال هستيم و بنده ادعاي بزرگي ندارم. من از بزرگان فوتبال از جمله دايي ميخواهم که بزرگي کنند نه قانونشکني. از رويانيان به عنوان کسي که سالها در لباس نيروي انتظامي مجري قانون بوده اينگونه اظهار نظرات بعيد است، ضمن آنکه آئيننامه انضباطي فدراسيون فوتبال مصوب سال 1390 در مجمع فدراسيون است و مديران باشگاههاي ليگ برتر بخشي از اعضاي تشکيلدهنده مجمع هستند. بهطور قطع آنها اين آئيننامه را مطالعه کرده و به تصويب رساندهاند.

وي اضافه کرد: ما تنها مجري قانون هستيم و اگر قرار است به خاطر اينکه اجراي قانون خوشايند برخي نيست با اين همه هجمه روبهرو شويم پس واي به حال شما و اين فوتبال.

رئيس کميته استيناف درباره اينکه گفته بود دايي تنبيهپذير نيست خاطرنشان کرد: نگفتم دايي «هيچگاه» تنبيهپذير نيست و توهيني به او نکردم بلکه مضمون صحبت من اين بود که با وجود احکام صادر شده براي او، همچنان به کار خود ادامه ميدهد، همان طور که اکنون هم اين کار تکرار شده و حکم تاثيري بر او نداشته است. تاثير حکم و قانون بر فرد متخلف، تنبه او خواهد بود و دايي جدا از اين جامعه نيست. او نميتواند خودش به صورت جداگانه اظهار نظرکند يا اينکه قدوسي عنوان کرده ما نبايد در مورد آقاي گل جهان چنين برخوردي ميکرديم!

صالحي تصريح کرد: اينکه دايي آقاي گل جهان است دليلي براي ارتکاب تخلف از سوي او نيست و نبايد بحث توهين و افترا وجود داشته باشد. در پرونده قهرماني اگر از سوي هر فردي تخلف صورت گرفته اعلام و افشاگري آن از طريق رسانهها ممنوع است و نبايد اين حرفها را بزنيد. رويانيان 30 سال در نيروي انتظامي خدمت کرده و ميداند اگر تخلفي صورت بگيرد گزارش در اختيار مرجع انتظامي قرار گرفته و به مراجعي که براي رسيدگي وجود دارد، ارسال ميشود.

وي ادامه داد: اگر قهرماني مرتکب تخلفي شده، نبايد آن را در رسانهها اعلام و حيثيت افراد را لکهدار کرد. اگر قهرماني تخلف کرده باشد مجازات خواهد شد اما اين دليلي براي زير سوال بردن حيثيت افراد نيست چرا که دادسرا يا دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجعي هستند که بايد در اين زمينه تصميمگيري و راي را صادر کنند و افراد هم بايد در آنجا پاسخگو باشند.

رئيس کميته استيناف عنوان کرد: بايد به قوانين کيفري احترام بگذاريم. اگر گناه ما اين است که قانون را اجرا ميکنيم ايرادي ندارد. طبق آئيننامه انضباطي و ماده 23 آن، اعضاي باشگاه پرسپوليس اگر ايرادي دارند، ميتوانند لايحه داده و نظرات خود را به صورت مستدل بنويسند و نبايد آنها در مورد پروندهها اظهارنظر کرده و افراد را بزرگ و کوچک بنامند.

صالحي در پايان گفت: توصيهام به دايي و رويانيان و همچنين قدوسي اين است که به توهين و افترا در رسانهها خاتمه دهند و اگر هر حرف و يا نظري دارند، آن را به صورت مکتوب در اختيار ما قرار دهند تا به آن رسيدگي کنيم.