حاج حبیب فقط میبری گوشیت روشنه؟؟؟فقط میبری میای پشت خط 90؟؟؟ای بابا چقدر جربزه داری بابا عجب بسه دیگه باشگاه مگه سرپرست نداره؟؟؟استیلی بنده خدا کاره ای نیست عمو جون عجبا