پرسپولیس نیوز : عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: ما پس از جلسه هیئت مدیره نه به وزیر نامه ای زدیم و فقط یک صورت جلسه امضا کردیم.

علی پروین اظهار داشت: متاسفانه امروز دیدم که برخی از رسانه ها اعلام کردند که ما به وزیر نامه دادیم و یا کاری کردیم که مخفیانه بوده است.

وی افزود: خدا پدرتان را بیامرزد نامه چیه؟ ما فقط در جلسه هیئت مدیره یک صورتجلسه با هم امضا کردیم و رفتیم و هر حرفی هم بود در آن جلسه با هم زدیم.

من نه وزیر را به صورت مخفیانه و غیرمخفیانه دیدم و نه دنبال این مسائل بودم. پس بهتر است زیاد درباره این موضوع بیجهت مانور نکنید.