پيشکسوت پرسپوليس ميگويد در حال حاضر تغيير در مديريت اين باشگاه به سود سرخپوشان نيست.

ضيا عربشاهي درباره مباحثي که پس از انتقادهاي او از پروين در در گفتوگو با برنامه «90» به وجود آمده بود، اظهار کرد: من در آن مصاحبه به هيچ عنوان اسم نبردم و نگفتم که پروين سکهها را گرفته است. آقاي آبشاري گفته بود که ميخواهيم به شما سکه بدهيم و در آن مصاحبه من گفتم که شنيدهام چنين چيزي بوده است. به هيچ وجه به پروين تهمت نزدم، اما آقاي پروين شما که مي گوييد پاسخگو باش، من هستم. چرا در رابطه با محروميت دايي هيچ اعتراضي نکرديد؟

به گزارش ايسنا ، او ادامه داد: من به هيچ عنوان به پروين بياحترامي نکردهام و به کس ديگري هم اجازه نميدهم که اين کار را کند، اما حرفهايي وجود دارد مبني بر اين که پروين دوست ندارد دايي در پرسپوليس نتيجه بگيرد. من هم به عنوان يک پرسپوليسي وظيفه خودم ديدم که چيزهايي را که ميدانم بگويم. به پروين بي احترامي نکرده و نميکنم و تا الان هم بارها سينهام را به خاطر پروين سپر کردهام.

عربشاهي درباره حرف و حديثهايي که مبني بر تغيير در هيات مديره پرسپوليس وجود دارد، گفت: من بارها گفتهام که رويانيان در پرسپوليس خيلي زحمت کشيده است. در اين چند سال گذشته مديران مختلفي روي کار آمدند، اما رويانيان واقعا موفق بوده است. از رييس هيات مديره پرسپوليس به عنوان سرباز کوچک اين باشگاه و کسي که 13 – 14 سال براي اين تيم بازي کرده ميخواهم اگر هم قرار است تغييري ايجاد شود در پايان فصل باشد. الان تيم وضعيت خوبي دارد که بعد از چند سال در حال نتيجه گرفتن است. مطمئن باشيد که با تغييرات احتمالي پرسپوليس لطمه مي خورد.

او گفت: من از هيات مديره خواهش ميکنم که اجازه ندهند تغييري در روند مديريتي باشگاه اتفاق بيفتد. نميخواهم عليه کسي موضع گيري کنم، اما تغيير الان به هيچ عنوان مناسب نيست و به غير از اين که هزينههاي باشگاه را به باد ميدهد و هواداران را ناراحت ميکند نتيجه ديگري ندارد. رويانيان مدير کار بلدي است و برنامههاي او پس از دو سال در حال به بار نشستن هستند از صندوق بيمه بگير تا شرکت پيشکسوتان ، دانشگاه و غيره . بايد او را حمايت کنيم تا پرسپوليس بعد از چند سال قهرماني را به هواداران خود هديه کند.