فدراسيون بين المللي فوتبال، فيفا، براي مقابله با پيشروي مدافعان در هنگام ضربات کاشته از افشانههاي ناپديد شونده استفاده خواهد کرد.

در رقابتهاي فوتبال مدافعان معمولا از حدي که داوران به هنگام ديوار دفاعي براي آنها معين ميکنند با زيرکي جلوتر ميآيند و فيفا در نظر دارد در رقابتهاي جام جهاني 2014 برزيل با اين پديده به طور جدي مبارزه کند.

بر پايه گزارش سي بي اس، مسئولان فيفا داوران را به افشانههاي محو شونده تجهيز ميکنند تا به هنگام ضربات کاشته حدود مدافعان را مشخص کنند.

"سپ بلاتر" در خصوص اين افشانهها که در حال حاضر در جام باشگاههاي جهان استفاده ميشود، گفت: ما استفاده از اين فناوري را در تمام رقابتهاي امسال آغاز کردهايم و قطعا در رقابتهاي جام جهاني، آن را به کار خواهيم برد. براي حفظ نظم و انضباط در بازي، اين فناوري مفيد است. من در ابتدا به اين فناوري بدگمان بودم اما داوراني که از آن استفاده کردهاند همگي رضايت دارند.

رئيس فدراسيون بين المللي فوتبال افزود: نماينده بايرن مونيخ به ما گفت با اين فناوري فاصله 9 متري ضربه‎زننده با ديوار دفاعي حفظ ميشود در حاليکه در آلمان اين فاصله به پنج متر تقليل پيدا ميکند.