ابراهيم وطنپرست سرمربي تيم واليبال شهرداري اروميه در پي نتايج نه چندان مطلوب اين تيم، از سمت خود کنار رفت و يدالله کارگرپيشه جاي او را گرفت.

پس از کسب نتايج نه چندان مطلوب تيم واليبال شهرداري اروميه در فصل جاري مسئولان اين تيم دست به تغيير زدند. در همين راستا ابراهيم وطنپرست از هدايت تيم اروميه کنار رفت و يدالله کارگر پيشه جاي او را گرفت.

به گزارش ايسنا، کارگرپيشه درباره اين تغيير گفت: فعلا به طور موقت هدايت شهرداري اروميه را پذيرفتهام تا بعد از اين چند روز تعطيلي، درباره وضعيت تيم تصميم نهايي گرفته شود.