محمد رويانيان ميگويد اگر يکي از شروطش براي ماندن در پرسپوليس عملي شود با انرژي بيشتري کار ميکند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره تشکيل نشست هيات مديره در وزارت ورزش و بررسي شرايط او براي ماندن در اين باشگاه اظهار کرد: من از اين موضوع اطلاع نداشتم و از زبان شما ميشنوم. منتظر تصميم آنها هستم. فکر ميکنم در بيانيهاي که صادر شد ما کمترين درخواست را از هيات مديره و وزارتخانه داشتيم.

به نقل از ايسنا، او ادامه داد: من رويانيان چيزي نميخواهم. همه نگراني و دغدغه من براي باشگاه است. اين حق پرسپوليس و هوادارانش است که تکليف مسائل مالياش از سوي وزارتخانه مشخص شود.

رويانيان درباره حمايت 83 پيشکسوت باشگاه از خود گفت: همين من را بيشتر نگران ميکند. ما اگر بنا شد که بمانيم بايد مشکلات باشگاه را درست کنيم. اگر من بمانم اما بازهم موانعي براي حل مشکلات سر راه باشد پس ماندن ما چه فايدهاي دارد؟ باز هم مي گويم براي خودم نمي خواهم بمانم بلکه پرسپوليس نياز به حل مشکلاتش دارد.

او با بيان اينکه دو گزينه مدنظر خود براي پيوستن به هيات مديره را فعلا اعلام نميکند به ايسنا گفت: بعدا نام اين دو نفر را به وزارت ورزش اعلام مي کنم. بايد ببينيم تصميم وزارتخانه چيست. اگر يکي از خواستههاي من عملي شود و قرار باشد من بمانم با انرژي بيشتري کار مي کنم.