باشگاه پاري سن ژرمن تاييد کرد که قراردادشان با کمپاني نايک را تا پايان فصل 22-2021 تمديد کردند.

اين باشگاه اولين قراردادش را با نايک را در فصل 90-1989 امضا کردند؛ قراردادي که شامل تهيه همه لباس هاي اين باشگاه توسط اين کمپاني آمريکايي بود.

اکنون دو طرف اين قرارداد را براي تقريبا يک دهه ديگر تمديد کردند.

به گزارش گل، ناصر الخليفي، رئيس باشگاه پاري سن ژرمن، به خبرنگاران گفت:" ما بسيار خوشحاليم که کمپاني نايک، يکي از بهترين و پيشروترين کمپاني هاي توليد پوشاک ورزشي در دنيا، تصميم گرفت تا همکاري اش را با ما ادامه بدهد.

اين نشان مي دهد که آنها به جاه طلبي ما ايمان دارند. پاري سن ژرمن اکنون به يکي از بهترين باشگاه هاي دنيا تبديل شده است."

ترور ادواردز، رئيس کمپاني نايک، هم گفت:" ما خوشحاليم که به همکاري مان با پاري سن ژرمن ادامه مي دهيم.

ما همکاري مان با اين باشگاه را 23 سال قبل آغاز کرديم و هيچ وقت به اندازه حالا، پتانسيل همکاري با اين باشگاه به اين اندازه خوب نبود.

پاري سن ژرمن يکي از باشگاه هاي جاه طلب و آينده نگر است و ما منتظر همکاري هاي آينده هستيم."