سرمربي تيم راهآهن سورينت گفت که تيمش به سبک فولاد خوزستان بازي کرده است.

به نقل از سايت باشگاه راهآهن سورينت، منصور ابراهيم زاده در نشست خبري پس از بازي تيمهاي فولاد و راهآهن سورينت عنوان کرد: روز گذشته هم گفته بودم اين مسابقه براي هر دو تيم مهم است، از اين جهت که ما ميتوانيم با کسب نتيجه در اين بازي جايگاهمان را در ليگ برتر تحکيم ببخشيم و فولاد هم در کورس باقي بماند.

وي ادامه داد: بازيکنان راه آهن در اين مسابقه به نحو احسن وظايف خود را انجام دادند. بايد به همه آنها خدا قوت بگويم و تشکر کنم. در اين بازي به سبک تيم فولاد بازي کرديم و با استفاده از بازيکنان سرعتي به آنچه ميخواستيم رسيديم.