قائم مقام باشگاه پرسپوليس گفت: بر اساس گزارش کتبي سازمان ليگ، بدهي قاسم دهنوي به سپاهان از محل درآمدهاي اين باشگاه در سازمان ليگ پرداخت شده است.

بهروز منتقمي در گفتوگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس در مورد محروميت قاسم دهنوي گفت: دهنوي براساس دادنامه شماره 63 تا زمان پرداخت بدهيهايش به سپاهان محروم شده بود، براساس نامهاي که نبي به سازمان ليگ ابلاغ کرده اين محروميت اجرا شده و سازمان ليگ در تاريخ سوم آذر و دقيقاً يک ماه پيش از محل درآمدهاي باشگاه پرسپوليس در سازمان ليگ مطالبات باشگاه سپاهان درباره دهنوي را پرداخت کرده است و بنابراين باشگاه سپاهان هيچ طلب ديگري از دهنوي ندارد.

وي ادامه داد: رسيد اين پرداختي با مهر و امضاي سازمان ليگ نزد ما موجود است. سازمان ليگ کتباً اين موضوع را در گزارش بدهکاريها و بستانکاريها و درآمدهاي پرسپوليس به ما اعلام داشته است. بر اساس اين گزارش کتبي در رديف 336 مبلغ 53 ميليون و 500 هزار تومان در تاريخ سوم آذر از محل درآمدهاي باشگاه پرسپوليس کسر و به حساب سپاهان واريز شده است. گزارشي که ما از سازمان ليگ دريافت کردهايم و با مهر و امضاي سازمان ليگ رسميت يافته گزارشي است مربوط به بدهيها و درآمدهاي پرسپوليس از تاريخ 5/1 الي 9/25 و در رديف 336 اين گزارش قيد شده که اين مبلغ بابت مطالبات سپاهان از محل درآمدهاي باشگاه پرسپوليس کسر و بابت بدهي دهنوي به سپاهان پرداخت شده است.

قائم مقام باشگاه پرسپوليس تصريح کرد: پيگيريهاي لازم را امروز مجدداً انجام داديم و مشخص شد که سپاهان طلب ديگري بابت دهنوي ندارد بنابراين جاي تعجب دارد که چرا قاسم دهنوي در يک ماه اخير از همراهي تيم پرسپوليس محروم است. قبل از بازي با ملوان به ما اعلام کردند که دهنوي مي تواند بازي کند، سرمربي محترم تيم نيز بر همين اساس برنامه ريزي کرده و قصد استفاده از دهنوي را در نيمه دوم داشت اما در کمال تعجب در بين نيمه خبري اعلام ميشود مبني بر محروميت دهنوي. همه اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد که مطالبات سپاهان در تاريخ سوم آذر پرداخت شده است، رسيد کتبي آن نيز موجود است. در واقع بايد گفت اجحاف بزرگي در حق پرسپوليس صورت گرفته و ما ادعاي خسارت خواهيم کرد. ناگفتههاي ديگري نيز در اين رابطه داريم که متعاقباً اعلام خواهيم کرد.