مديرعامل باشگاه سپاهان تاکيد کرد قاسم دهنوي مبلغي که از اين باشگاه گرفته را به سازمان ليگ پرداخت کرده است.

محمد ترابيان در گفتوگو با تسنيم، در خصوص بدهي قاسم دهنوي به باشگاه سپاهان که باعث محروميت اين بازيکن شده است، عنوان کرد: سازمان ليگ به ما اطلاع داده که دهنوي بدهياش به باشگاه سپاهان را پرداخت و به حساب سازمان ليگ واريز کرده و قرار است اين پول به حساب باشگاه سپاهان برگردد.

وي در پاسخ به اين سوال که با اين وجود چرا دهنوي به حالت تعليق در آمده است و نميتواند براي پرسپوليس بازي کند، گفت: ما در جريان اين مسئله نيستيم، اما فکر ميکنم باشگاههاي تراکتورسازي و ملوان هم از اين بازيکن شکايت کردهاند. در جريان اينکه چرا او محروم شده، نيستم و پرونده او را فدارسيون بررسي کرده است.

مديرعامل باشگاه سپاهان در خصوص اينکه اين باشگاه شکايتش از بازيکن پرسپوليس را پس گرفته، اظهار داشت: سازمان ليگ هنوز به صورت کتبي به ما اعلام نکرده که دهنوي پول باشگاه سپاهان را بازگردانده يا نه، اما ما به غير از اين مسئله شکايتي از اين بازيکن نداريم که بخواهيم رضايت بدهيم.

ترابيان ادامه داد: دهنوي ضررهاي ديگري هم به باشگاه سپاهان زده، اما ما شکايتي از اين بازيکن نداريم و شکايت سپاهان فقط بابت بازگردانده شدن پول باشگاه بود که گويا اين پول هم به سازمان ليگ پرداخت شده و ما شکايت ديگري نداريم.