کاشانی فکرشم نمی کردی یه روز واسه آخر شدن تیمت بجنگه نه؟؟؟اگه امشب ببازه تیمت بازی بعدی تو آزادی اینقدر کاشانی حیا کن میگیم تا آخر بازی از استادیوم فرار کنی دعا کن امروز ببری وگرنه همون کرمان بمون