اگر امسال رتبه اول و دوم لیگ در اختیار پرسپولیس و استقلال تا پایان فصل قرار گیرد این موقعیت و افتخار برای هشتمین بار ثبت خواهد شدپرسپولیس و استقلال پشت هم در رتبه های اول و دوم از لیگ قرار دارند.سالهای حضور توأمان این دو تیم در صدرجدول بسیار بوده است. هر چند در سالیان دیگری نیز این دو صدرجدول را تصاحب کردهاند اما به شکل مالکیت رتبه های اول و دوم این افتخار تنها 7 بار این موقعیت ثبت شده است. سال 52 در لیگ اول تخت جمشید، سال 77 در لیگ هشتم ازادگان، سال 78 در لیگ نهم ازادگان و سال 80 در لیگ اول حرفهای پرسپولیس اول و استقلال دوم شدهاند. ضمن اینکه در سالهای 53 یعنی لیگ دوم تخت جمشید، 68 لیگ باشگاهی قدس و 79 لیگ دهم آزادگان استقلال اول و پرسپولیس دوم شدهاند. اگر امسال رتبه اول و دوم لیگ در اختیار پرسپولیس و استقلال تا پایان فصل قرار گیرد این موقعیت و افتخار برای هشتمین بار ثبت خواهد شد.