سرمربي تيم فوتسال تاسيسات گفت: سرمربي تيم ملي بايد خود را بيشتر کنترل کند.

علي صانعي در خصوص شرايط تيم فوتسال تأسيسات دريايي اظهار داشت: ما شلسون بازيکن برزيلي که در گذشته در تيمهاي ايران خودرو و شنسا بازي کرده بود را جذب کرديم. او به فوتسال ايران آشنايي دارد و با توجه به اينکه بازيکن آزاد به حساب ميآيد مي تواند به ما کمک کند. همچنين محمد بيضايي و سهيل کامياب از ميثاق را جذب کردهايم که البته آنها در نيمفصل دوم ميتوانند ما را همراهي کنند.

به گزارش فارس، وي با اشاره به از دست دادن چهار بازيکن تيمش، خاطرنشان کرد: ابراهيم منصوري در هفته دهم توافقي از تيم جدا شد. شاهرخ پيلتن هم در هفته پنجم ششم به علت آسيب ديدگي از ناحيه مچ از تيم جدا شد و حميد يوسفي هم در هفته ششم اعلام کرد که قصد دارد به تيم فوتسال شنزن چين بپيوندد به همين دليل او هم از تيم جدا شد. همچنين يکي از دروازهبانان ما از ناحيه زانو دچار آسيبديدگي شده، يک بازيکن ديگر هم کشيدگي دارد که در مجموع چندين بازيکن خود را از دست داديم.

سرمربي تيم فوتسال تأسيسات دريايي در مورد ديدار فرداي تيمش مقابل دبيري که قهرمان نيمفصل را هم تعيين خواهد کرد، اظهار داشت: به هر حال اين بازي براي ما هم مهم است زيرا ميخواهيم از انتهاي جدول جدا شويم. ما در نيمفصل اول نتايج مطلوب نگرفتيم با توجه به اتفاقاتي که برايمان افتاد و 5-4 بازيکن خود را از دست داديم نتوانستيم نتايج خوبي کسب کنيم. معتقدم ما بايد حداقل 20 امتياز کسب ميکرديم.

وي در مورد اينکه اين بازي با تأخير دو هفتهاي برگزار ميشود، تصريح کرد: ما از ابتدا هم کاري به دبيري نداشتيم. با هيئت رئيسه صحبت کرديم و آنها هم متقاعد شدند که بحث ما منطقي بود. ما خواستار اين شده بوديم که نتيجه بازي حفاري با پتروشيمي ماهشهر مشخص شود زيرا تيمهاي همشهري همانطور که کميته فوتسال تصميم گرفته بود قرار بود در هفته ابتدايي با يکديگر بازي کنند، آن هم دليلش براي کميته فوتسال مشخص بود زيرا شائبههايي به وجود نيايد. وقتي که زمان آن بازي مشخص شد مشکلي براي برگزاري بازي ما وجود نداشت. ما براي قهرماني نميجنگيم به هر حال پتروشيمي در انتهاي جدول قرار دارد و بايد هر چه زودتر تکليفش مشخص مي شد. شايد اگر ما روي اين مسئله اصرار نداشتيم اين بازي در انتهاي فصل برگزار ميشد.

سرمربي تيم فوتسال تأسيسات دريايي در مورد رويارويياش با وحيد شمسايي و مسائلي که در گذشته بين اين دو شخص به وجود آمده بود و حاشيههاي احتمالي اين بازي، تأکيد کرد: اين بازي براي ما حساسيتي ندارد و معتقدم نسبت به بازيهاي گذشته حاشيههاي به مراتب کمتري خواهد داشت. اين ديدار هم مثل ساير بازيها براي ما خواهد بود و حساسيتي نسبت به آن نداريم.

صانعي در مورد اينکه آيا به سمت نيمکت حريف خواهد رفت، تصريح کرد: ما ميزبان هستيم و احترام ايجاب ميکند که به سمت تيم حريف برويم. حالا براي من فرقي نميکند که چه شخصي روي نيمکت نشسته باشد، ما احترام خود را ميگذاريم و به سمت نيمکت خواهيم رفت.

وي در مورد اينکه آيا مشکلاتش با اصغريمقدم را هم فراموش خواهد کرد، گفت: من در مصاحبه قبلي خود هم اعلام کردم که در هيچ جاي دنيا مربي به سمت بازيکن نميرود. در مصاحبه قبلي هم شيطنت شد من اسمي از کسي نياوردم. ما به سمت کادر فني حريف خواهيم رفت و با آنها دست خواهيم داد.

زماني که علي صانعي در تيم ملي سرمربي بود خسوس کاندلاس به عنوان دستيار در کنار او بود حالا سرمربي اسپانيايي هدايت تيم ملي را بر عهده گرفته و اخيرا مسائلي در مورد درگيري او با هاشمزاده در ديدار دوستانه با روسيه به وجود آمده است. سرمربي سابق تيم ملي با توجه به آشنايي با اخلاق خسوس در مورد اين رفتار او به خبرنگار فارس، گفت: من هم اين درگيري را شنيدم. نميتوانم در اين باره صحبت کنم بايد خود کميته فوتسال و خسوس در مورد اين مسئله صحبت کنند. او زماني که من در تيم ملي بودم به عنوان مشاور و مدير فني بود و چنين سبکهايي نداشت شايد هماکنون به علت اينکه بايد پاسخگوي نتايج باشد حساسيتش بيشتر شده اما به نظرم او بايد بيشتر خود را کنترل کند.

سرمربي سابق تيم ملي در مورد نتايج مليپوشان با خسوس تصريح کرد: هر چه تيم ملي ما با تيمهاي بزرگ بازي کند عيار تيم ملي بيشتر مشخص ميشود. بازي با تيمهاي بزرگي چون برزيل، اسپانيا و روسيه باعث ميشود که بازيکنان با يکديگر بيشتر هماهنگ شوند. در بازي با روسيه هم بازيکنان شجاعانه 5 نفره کردند البته اين ريسک ميتوانست باعث شکست هم شود به هر حال تيم ملي دوران جواني خود را دارد سپري ميکند و اميدوارم تا سال 2016 تيم شکل بگيرد و نواقص برطرف شود و مدعي قهرماني شود.