پيرواني: فوتبال ميلياردي را رها کنيد


غلامحسين پيرواني خطاب به مسئولان ورزش استان فارس گفت: بايد فوتبال ميلياردي را رها کرد و به فکر ورزشهاي پايه همچون دو و ميداني بود.

غلامحسين پيرواني با اشاره به موفقيتهاي اخير ورزشکاران فارس در مسابقات دووميداني کشوري، گفت: مسوولان وزارت ورزش و جوانان بايد به ورزشکاران رشتههايي مانند دووميداني که داراي توانمنديهاي فراواني هستند، بها دهند تا اين افراد بتوانند براي کشور افتخار کسب کنند.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: حمايت مالي و معنوي از ورزشکاران فارس باعث ميشود تا آنان با خاطري آسوده در عرصه ورزش حضور داشته باشند و از فارس به ساير استانها نروند.

سرمربي پيشين تيم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز خاطرنشان کرد: استان فارس از گذشته دور تاکنون در رشته دووميداني در سطح آسيا مطرح بوده است.

پيرواني با اشاره به حضور ورزشکاراني از جمله راستي، کمانه، فرود و صيادي در گذشته و امروز ورزش دووميداني فارس، خاطرنشان کرد: اين نشان ميدهد که استان فارس چه تواني در عرصه دووميداني بهعنوان يک ورزش پايه دارد.