چلسي توانست دو بر يک ليورپول را ببرد ولي ژوزه مورينيو در انتهاي بازي خشمگين بود. او اعتقاد داشت که لوييس سوارس در درگيري با ساموئل اتوئو شيرجه رفته تا داور اعلام پنالتي کند و هاوارد وب بايد به سوارس اخطار ميداد.

مورينيو گفت: «سسار آسپيليکوئتا داشت توپ را از آن منطقه درميآورد که سوارس يک شيرجه آکروباتيک زد؛ انگار که دارد در استخر شيرجه ميزند. وب تنها 10 متر آنسو بود و تنها اشتباهي که کرد اين بود که به او اخطار نداد.

او طوري خودش را پرتاب کرد که انگار از پشت به او تير زده باشند. او بهروشني بايد کارت زرد ميگرفت.

برندان (راجرز) فوقالعاده روي سوارس کار کرده است چون او بيشک تغيير کرده است. اما در چنين شرايطي است که ذات وحشي يک بازيکن مشخص ميشود و ماهيت فرهنگي او روشن ميگردد.

من احترام بسياري به کيفيت و رفتار او و جاهطلبياش براي بردن تمامي ديدارها ميگذارم اما او زياد تلاش ميکند که از اين حرکات انجام دهد.»