تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که بازيکنان اميد اين تيم نيز به قرمزپوشان اضافه شدند.

تمرين تيم پرسپوليس از ساعت 10 و 30 دقيقه امروز در ورزشگاه درفشيفر عنوان شد. در اين تمرين بازيکنان ابتدا بدنهاي خود را گرم کردند و سپس به تنيس فوتبال در قالب دو تيم اصلي و ذخيره پرداختند.

به گزارش فارس، محسن مسلمان و پيام صادقيان دو بازيکن مليپوش پرسپوليس در تمرين امروز حضور پيدا کردند و اختصاصي دقايقي با دايي به گفتوگو پرداختند البته صادقيان توضيحاتي نيز درباره برخي اتفاقات در چند روز گذشته به دايي داد.

* نيلسون دروازهبان برزيلي پرسپوليس که اين روزها يک ماشين از باشگاه گرفته خودش رانندگي ميکند و همين موضوع سوژه اصلي هواداران شده بود. نيلسون به خوبي راههاي تهران را ياد گرفته و از اين بابت بسيار خوشحال است.

*مجتبي محرمي نيز پس از چند روز غيبت در تمرين امروز حضور پيدا کرد و اختصاصي دويد.

* اميد عاليشاه نيز در تمرين امروز اختصاصي تمرين کرد.

* حدود 50 هوادار در تمرين امروز حضور داشتند، نکته جالب اين بود که يک هوادار با لباس سنتي کردي و يک هوادار نيز با لباس سنتي ترکي در تمرين امروز حضور داشتند.

* علي دايي در ابتداي تمرين 10 دقيقه با بازيکنان صحبت کرد.

* مهرداد پولادي و دروازهبانهاي پرسپوليس 25 دقيقه بيشتر از ساير بازيکنان به تمرين پرداختند.

*کارت دعوت مراسم 50 سالگي پرسپوليس هم بين بازيکنان تقسيم شد.

* در هنگام تنيس فوتبال کري فراواني بين بازيکنان بود که صحنههاي جذاب و جالبي را به وجود آوردند.