وضعيت عاليشاه تا پايان هفته مشخص ميشودوضعيت بازيکن تيم فوتبال پرسپوليس تا پايان هفته مشخص خواهد شد.

به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، کادر پزشکي تيم فوتبال پرسپوليس در نظر دارد اميد عاليشاه را تا پايان هفته براي انجام M.R.Iمجدد و بررسي وضعيت آسيبديدگي اعزام کند. اين تصويربرداري وضعيت اين بازيکن را براي بازي با فولاد و استقلال روشن خواهد کرد.

دکتر حقيقت مسئول گروه پزشکي پرسپوليس در اين ارتباط افزود: عاليشاه با توجه به شرايطي که داشت، ميخواست از ابتداي اين هفته در تمرينات شرکت کند که اين نشانه خوبي است. البته بعد از ارائه گزارش پزشکي به سرمربي با نظر وي و با توجه به نتيجه سونوگرافي هفته گذشته، براي اينکه عاليشاه فرصت داشته باشد خود را آمادهتر کند تا در معرض آسيبديدگي مجدد قرار نگيرد، اين برنامه عقب افتاد. بر همين اساس قرار است تا پايان هفته براي انجام M.R.I اقدام شود و اگر تصويربرداري ترميم کامل و قطعي عدم پارهگي را نشان دهد، بازيکن ميتواند از هفته آينده تمرينات جديتر خود را دنبال کند.