رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تاکيد کرد بازيکن تيم فوتبال پرسپوليس به خاطر پخش صحنههاي خشونت او در برنامه 90 محروم نشده است.

اسماعيل حسنزاده در خصوص اينکه گفته ميشود راي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال مبني بر محروميت پيام صادقيان، به خاطر پخش صحنه ضربه زدن او به صورت بازيکن ملوان از برنامه 90 بوده است، عنوان کرد: به هيچ عنوان اينطور نيست. پيش از اينکه روز شنبه برنامه 90 پخش شود و اين صحنهها را نشان دهد، کميته انضباطي فدارسيون فوتبال برخورد با مهاجم پرسپوليس را مدنظر داشت و حتي پيشنويس راي مبني بر محروميت پيام صادقيان نوشته شده بود.

به گزارش تسنيم،وي که با يکي از برنامههاي راديويي گفتوگو ميکرد با بيان اينکه برنامه 90 باعث شد با جديت بيشتري به اين مسئله بپردازيم، افزود: محروميت صادقيان ارتباطي با برنامه 90 نداشت اما در عين حال بايد بگويم بعد از پخش اين برنامه تصميم گرفتيم در خصوص هادي عقيلي، مدافع سپاهان تصميمي جدي بگيريم و پرونده اين بازيکن در دست بررسي است.

رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال خاطرنشان کرد: مطبوعات، رسانهها، برنامههاي تلويزيوني و ... تاثيري روي تصميم کميته انضباطي ندارند اما با نشان دادن و پرداختن به صحنههايي که از چشم ما دور مانده، ميتوانند باعث شوند مسائل را بهتر بررسي کنيم. اين حق قانوني کميته انضباطي فدراسيون فوتبال است.

حسنزاده با بيان اينکه محمد رويانيان، مديرعامل باشگاه پرسپوليس راي صادر شده را پذيرفته است، گفت: آقاي رويانيان ابتدا تصور ميکرد کميته انضباطي بعد از پخش برنامه 90 تصميم گرفته صادقيان را محروم کند اما بعد از اينکه به او توضيح داديم پيش نويس راي پيش از برنامه 90 نوشته شده بود، صداقت ما را ديد و راي را پذيرفت.