رسول خطيبي اگر هدايت تيمي را نپذيرد براي شرکت در کلاسهاي مربيگري به آلمان و انگليس ميرود.

به گزارش ايسنا، رسول خطيبي پس از استعفا از سمت سرمربيگري خود از گسترش فولاد قصد دارد در کلاسهاي مربيگري در کشورهاي آلمان و انگليس شرکت کند ولي اين اتفاق زماني ميتواند رخ دهد که خطيبي تيمي را براي هدايت تحويل نگيرد؛ زيراي پس از جدايي از گسترشيها با پيشنهادهايي از طرف برخي تيمها مواجه شده است. دو تيم ليگ يکي و يک تيم ليگ برتري به خطيبي پيشنهاد دادهاند تا هدايت تيمهايشان را قبول کند و مربي محبوب تبريزيها بايد هدايت يکي از اين تيمها را بر عهده بگيرد.

رسول خطيبي نيز اين خبر را تاييد کرده است.