هافبک پرسپوليس دربارهي آسيبديدگياش و اينکه به بازي روز جمعه مقابل نفت ميرسد يا خير، گفت: فعلا که خيلي درد دارم و وضعيت کمرم افتضاح است. بعد از تمرين حتي نميتوانستم راه بروم و براي نشستن در ماشين مشکل داشتم. بعد از تمرين يک آمپول زدم و دردش در حال بهتر شدن است. بايد با توصيه پزشک تيم با آب گرم درد کمرم را بهتر کنم. اميدوارم که مشکلي نباشد و بتوانم به بازي روز جمعه برسم.

به گزارش ايسنا ، او ادامه داد: در بازي رفت هم مقابل نفت غايب بودم و دوست دارم اين بار برابر اين تيم به ميدان بروم. همهي ما ميدانيم که بازي سخت و مهمي را در پيش داريم. نفت تيم جواني است که فوتبال جانداري بازي ميکند. بهويژه اينکه سرمربياش يحيي گلمحمدي است و من بعد از نيم فصل که با او کار کردم کارش را ميشناسم.

حقيقي دربارهي آيندهي پرسپوليس در اين فصل گفت: بحث اين نيست که ما چهار برد پشت سر هم به دست آوردهايم. مهم اين است که ما در همهي اين بازيها خيلي خوب بوديم و حقمان برد بود. حتي در بازي با تراکتورسازي که نتيجه را واگذار کرديم نبايد ميباختيم. به نظر من تيم به يک شکل واحد رسيده و همهي بازيکنان با هم هماهنگ شدهاند. بازيها در نيمفصل دوم بسيار سختتر است اما اگر مشکل خاصي پيش نيايد و روند خوب ما را متوقف نکنند و مسائل مالي هم برطرف شود قطعا قهرماني حق ماست.

هافبک پرسپوليس درباره محرومين پيام صادقيان از سوي کميته انضباطي هم گفت: اگر کميته انضباطي خودش به اين نتيجه رسيده باشد که صادقيان بايد محروم شود مشکلي ندارد اما اگر تحت تاثير برنامه 90 اين تصميم را گرفته باشد فکر نميکنم خيلي براي اين کميته مناسب باشد. خودمان در طول فصل بارها ديدهايم که خيلي از بازيکنان کارهاي خشنتري ميکنند اما برخوردي با آنها نميشود.