قرار است ستاد ويژه براي حضور هر چه بهتر تيم ملي در جام جهاني تشکيل شود.قرار است ستاد ويژه جام جهاني تشکيل شود. حل مسائل مالي و پشتوانه مادي معنوي از تيم ملي از برنامههاي اين ستاد خواهد بود.

به گزارش فارس، قرار است طبق برنامهريزيهاي انجام شده رايزنيهايي از طرف علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال با وزارتخانههاي امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ايرانگردي و جهانگردي صورت گيرد تا نمايندگان تامالاختيار اين وزرا در اين ستاد عضو شوند.