سرمربي تيم فوتبال صبا گفت: از عملکرد بازيکنانم در نيمه اول رضايت ندارم زيرا آنچه که گفته بوديم در زمين پياده نکردند.

صمد مرفاوي پس از شکست صبا مقابل سپاهان اظهار داشت: من از عملکرد بازيکنانم در نيمه اول راضي نيستم، در خط دفاع و حمله شرايط خوبي نداشتيم. اين موضوع باعث شد که سپاهان بر بازي تسلط پيدا کند و در پايان آن به برتري برسد.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: بازيکنانم در نيمه اول آنچه را که ميخواستيم انجام ندادند اما در نيمه دوم کمکم بهتر شدند. سپاهان بازي خوبي را به نمايش گذاشت و آنها انگيزه لازم را داشتند که در پايان توانستند سه امتياز بازي را هم کسب کنند.

سرمربي صبا يادآور شد: بازيکنانم بايد بيشتر احساس مسئوليت کنند تا در آينده بتوانيم نتايج لازم را کسب کنيم. گلي که دريافت کرديم روي همان تاکتيکي بود که تأکيد داشتيم از اين طريق گل دريافت نکنيم اما باز هم از همان نقطه دچار مشکل شديم.

مرفاوي در مورد اينکه چرا به بازيکنان جوانش ميدان نميدهد، تصريح کرد: هرکس يک وظيفهاي دارد. هماکنون يک نيمفصل گذشته و کدام بازيکن جوان بوده که توانسته به تيم کمک کند که شما اين سؤال را ميپرسيد؟ زماني که به بازيکن جوان هم ميدان ميدهم سطح تيم پائين ميآيد.

وي با تمجيد از عملکرد رضا عنايتي گفت: خجالتآور است که غلامرضا عنايتي با وجود سن و سالي که دارد روي پاي بازيکن حريف تکل ميرود اما بازيکن جوان ما فقط نظارهگر است. ما هيچ بازيکني را طرد نکرديم بلکه آنها را جذب ميکنيم اما بضاعت ما همين است و اميدوارم با پتانسيلي که داريم بتوانيم در آينده نتايج بهتري کسب کنيم.