حسین قدوسی در خصوص برگزاری جشن 50 سالگی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: باید این جشن را یک اقدام تاریخی دانست. در مراسم شب گذشته اغلب پیشکسوتان و بزرگان تاریخ پرسپولیس و بسیاری از چهرههای مطرح هنری و سیاسی حاضر بودند که ما این مسئله را به فال نیک میگیریم. تقدیر از آقای دادکان که در چند سال گذشته در هیچ محفلی حضور نداشتند از اتفاقات شیرین و جالب بود که همه از پیشکسوتان پرسپولیس تا معاون اجرایی رئیسجمهور برای او سنگ تمام گذاشتند و البته سالن هم پر از جمعیت بود.


وی ادامه داد: طبیعتاً برگزاری چنین مراسمی قابل نقد هم خواهد بود. میدانیم که در انتهای مراسم کمی بینظمی پیش آمد ولی در مجموع باید بگوییم کدام باشگاه در ایران چنین مراسمی را برگزار کرده است؟ باشگاه پرسپولیس چند وقت پیش مراسم تقدیر از چهرههای ماندگار دهه 40 و 50 را برگزار کرد، شرکت پیشکسوتان پرسپولیس با تلاشهای رویانیان راهاندازی شده، اقدامات زیادی از جمله اقدامات درمانی برای پیشکسوتان در نظر گرفته شده، بازی پرسپولیس و میلان هم برگزار شد، تمام این اتفاقات در فوتبال ایران بیسابقه بوده است.


مدیر روابطعمومی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه هزینه تمام این مراسمها از طرف اسپانسر تامین شد و هیچگونه خرجی روی دست این باشگاه باقی نمانده، گفت: اینکه باشگاه چنین مراسمی برگزار میکند و ریالی هم خرج نمیکند نشان از مدیریت قوی و کارآمد دارد.

پرسپولیس هر چه دارد و ندارد از پیشکسوتان و هوادارانش است و اگر هم کمبودی در جشن شب گذشته وجود داشته ما آن را با جان و دل میپذیریم. رسانههایی که انتقاداتی را مطرح کردند خودشان اعلام کردند که مراسم بزرگی برگزار شد. از رسانهها تقدیر میکنیم که پرسپولیس را مورد حمایت قرار میدهند و باعث دلگرمی ما میشوند.