بهروان:
شيريني در مورد تقلب در قرعه کشي مزاح کرد


رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ گفت: اظهارات سرپرست پرسپوليس مبني بر تقلب در قرعه کشي جام حذفي مزاح بود.

غلامرضا بهروان امروز پس از قرعهکشي مرحله يک چهارم نهايي رقابتهاي جام حذفي با تشريح اين قرعهکشي در خصوص اعتراض ميرشاد ماجدي سرپرست استقلال در خصوص اينکه از مقررات آئيننامه بياطلاع بوديم و با اين وضعيت استقلال نبايد ميهمان ذوبآهن ميشد، گفت: از اين اعتراضات تعجب ميکنم و خودمان که آئيننامه را مينويسيم امکان ندارد آن را فراموش کنيم.

به نقل از فارس،وي ادامه داد: اينکه قرار بوده نمايندگان 8 تيم حاضر در يک چهارم نهايي به سازمان ليگ بيايند مربوط به گذشته است و ما با مشخص شدن مسابقات اين مرحله اعلام کرديم که فقط به دو ديداري که ميزبان آنها مشخص نيست، کار داريم. حتي مديرعامل مس هم امروز براي کار ديگري امروز به سازمان ليگ آمده بود چرا که از قبل مشخص بود مس ميزبان نفت آبادان است و اينکه ماجدي اين موضوع را يادش نميآيد به خودش مربوط است.

وي در خصوص صحبتهاي شيريني مبني بر تقلب در قرعهکشي جام حذفي گفت: سرپرست پرسپوليس خودش قرعه را برداشت و خودش هم اعتقاد داشت تقلب شده است. هميشه در آن قرعهکشيها خود نمايندگان تيمها قرعهها را برميدارند اما ما دوست داريم قرعه هميشه به نفع و سود تيم ما باشد. البته شيريني مزاح ميکند.

بهروان در مورد کم شدن تماشاگران در ليگ برتر گفت: در اين خصوص روز گذشته يک جلسه کارشناسي تشکيل شد و به بررسي موارد مختلف پرداخت. اينکه يک تماشاگر ميتواند در کنار بليت الکترونيکي، بليت کاغذي هم بخرد نشان ميدهد که موضوع بليت الکترونيکي باعث کاهش تماشاگر نشده است و در مجموع بايد رسانهها بررسي کنند چرا اين موضوع اتفاق افتاده است. البته من معتقدم که نيامدن تماشاگران يک معلول است و بايد علتها را بررسي کرد.

وي افزود: در اين خصوص ميتوان دلايل مختلف از جمله کيفيت پايين بازيها و ساعت نامناسب رقابتها را عنوان کرد. جالب اينکه خود تيمها اذعان دارد به دنبال امتياز هستند و بازي زيبا برايشان مهم نيست پس نياز به اين سه امتياز باعث ميشود کيفيت فراموش شود. از سوي ديگر اگر يک کارگر يا دانشجويي بخواهد به ورزشگاه بيايد چه امکانات و تمهيداتي براي وي فراهم کرده است. حتي امروز به لطف رسانه ملي 4-5 بازي تاپ دنيا پخش ميشود و وقتي تماشاگر به ورزشگاه ميآيد و اين ديدارهاي بيکيفيت را ميبيند خواه ناخواه در حضورهاي بعدياش تاثيرگذار است.

رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ با بيان اينکه بايد به يک نحو اين مشکل را حل کرد، يادآور شد: افزايش قيمت بليت بايد همراه با افزايش تمهيدات باشد. در حال حاضر اگر دو جوان بخواهند براي ديدن يک بازي از شرق به غرب بيايند حدود 50 هزار تومان خرجشان ميشود. اگر يک ساندويچ هم بخورند فقط بايد دعا کنند مريض نشوند. حمل و نقل نامناسب و ساعت بازيهايي که وسط روز برگزار ميشود هم در اين خصوص دخيل است. با اين وضعيت انتظار داريم که يک کارمند کارش را رها کرده و به ورزشگاه بيايد. پس اينها مجموعه اشکالات است که تمام نهادهاي ذيربط به همراه رسانهها بايد به آنها پرداخته و حل کنند.

بهروان گفت: نکته جالب اينکه در برخي ديدارها ميتوان تماشاگران را با انگشت شمارش کرد و گاها تعداد ماموران نيروي انتظامي هم از تماشاگران بيشتر است.

وي در مورد تغيير تاريخ ديدار تيمهاي نفت و ذوبآهن و اعتراض اصفهانيها به تغييرات مکرر زمان اين مسابقه گفت: به خاطر کمک به تيم زير 22 سال بايد تاريخ اين مسابقه تغيير ميکرد. ضمن اينکه اهميت ديدارهاي تيم زير 22 سال نيز کم نبوده و اگر به اين مسابقات نميرفتيم سهميه المپيک را از دست ميداديم.

وي افزود: کميته مسابقات سازمان ليگ هيچ برنامهاي را عوض نميکند مگر اينکه با دستور مقام بالادستي خود يعني فدراسيون فوتبال باشد. البته آنها هم حق دارند. اين تصميم هم به خاطر کمک به تيم زير 22 سال و حضور سه بازيکن نفت در اين تيم گرفته شده است. من مستند حرف ميزنم و حتي برخي مواقع به خاطر گرفتن بعضي تصميمها معطل ميمانيد. شما مطمئن باشيد از اينکه برنامه ديدارها عوض شود ما عذاب ميکشيم چون ترکشهاي رسانهها به ما ميخورد.

بهروان در پايان گفت: برنامه ديدار ذوبآهن و نفت را کميته مسابقات تغيير نداد و من در اين خصوص کد لازم را به شما دادم.